crop-Z2OMS2xunLAD6em_180x130-0.png

Dla państw członkowskich UE, które zobowiązały się 
do przyjęcia euro, byłoby sensowne przystąpić do reformy finansowej w ramach unii bankowej raczej wcześniej 
niż później – napisała przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Danuta Hübner.

"Tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, podczas ostatniej sesji plenarnej, posłowie upływającej kadencji dali zielone światło dla jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution Mechanism – SRM), drugiego filaru unii bankowej. Dysponując gotowym porozumieniem, państwa członkowskie spoza strefy euro same mogą zdecydować o przystąpieniu do SRM lub pozostaniu poza jego zasięgiem.

SRM uzupełnia jednolity mechanizm nadzorczy (Single Supervisory Mechanism – SSM), nowy organ w strukturach Europejskiego Banku Centralnego (European Central Bank – ECB), który ma rozpocząć swoją działalność od września 2014 roku. Jednolity nadzór ma za zadanie kontrolować banki strefy euro i zapobiegać kryzysom bankowym, natomiast zadaniem organu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest opracowywanie planów restrukturyzacyjnych uwzględniających możliwą likwidację banków.

Proces restrukturyzacji kwest finansowany ze środków jednolitego funduszu naprawczego tworzonego ze składek wnoszonych przez sektor bankowy. Dzięki temu jednym cięciem rozerwano błędne koło zależności bankowych od władz państwowych. Umowa międzynarodowa obejmująca system funkcjonowania tego funduszu będzie podpisywana przez państwa członkowski 21 maja.

Pokłosie kryzysu w strefie euro

Zapowiedziana w szczytowym momencie kryzysu finansowego unia bankowa ma niwelować niedoskonałości europejskiego systemu finansowego. Uczestnictwo w niej jest obligatoryjne dla państw członkowskich strefy euro oraz opcjonalne dla państw członkowskich strefy UE spoza niej. Państwa spoza strefy euro mogą dobrowolnie poddać się jednolitemu nadzorowi w drodze nawiązania współpracy z EBC. Podlegając pod jednolity nadzór, państwa te automatycznie zostają objęte działaniem jednolitego organu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Unia bankowa ma dobrą ofertę dla krajów przystępujących do niej dobrowolnie. W kontekście nadzoru państwa członkowskie przystępujących do niej dobrowolnie i państwa członkowski maja równe prawa w procesie podejmowania decyzji. Ponadto mają możliwość zakończenia ścisłej współpracy z EBC w określonych okolicznościach, np. w momencie gdy decyzje nadzoru mają znaczący wpływ na obciążenia budżetowe państwa. (...)"

Źródło: "Rzeczpospolita" nr 118 (9845), str. B11

foto: PAP


bg Image