Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Ik8b606XKh51ZnF.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Ik8b606XKh51ZnF.png'
Ik8b606XKh51ZnF.png
Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. W trakcie obrad plenarnych posłowie będą pracowali m.in. nad zmianami w ustawach dotyczących tzw. służb mundurowych oraz sądów i prokuratury. Sejm zajmie się także dwoma prezydenckimi projektami dot. zakrywania twarzy na demonstracjach i zasad tworzenia sądów rejonowych. Izba będzie pracować również nad propozycjami senackich poprawek m.in. do ustawy budżetowej na 2014 r., Kodeksu pracy oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W pierwszym czytaniu Izba zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Celem projektu jest wprowadzenie przepisów, które nie pozwalają na poddanie egzekucji sądowej przedmiotów niezbędnych ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Autorzy wskazują, że analogiczne ograniczenie już obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, regulującej m.in. przymusowe ściąganie podatków, opłat, grzywien i kar pieniężnych. Zdaniem autorów projektu, potrzebne jest więc ujednolicenie regulacji zawartych w obu postępowaniach. Projekt wpłynął do Sejmu 8 listopada 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 23 grudnia 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Wnioskodawców reprezentuje poseł Artur Dunin.

Sejm rozpocznie też prace w pierwszym czytaniu nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach. W projekcie prezydent Bronisław Komorowski proponuje wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa. Zgodnie z projektem legalny udział zamaskowanych demonstrantów w zgromadzeniu ma być możliwy jedynie wyjątkowo, ze względu na cel zgromadzenia. Chodzi np. o zgromadzenia, których celem jest ochrona praw pracowniczych, wyrażenie sprzeciwu wobec działań określonych osób publicznych, ochrona zwierząt. Obowiązek udowodnienia, że cel demonstracji usprawiedliwia udział zamaskowanych uczestników będzie spoczywał na organizatorze zgromadzenia.

Sejm rozpatrzy również drugi z projektów przedstawionych przez Prezydenta RP - projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt określa na poziomie ustawowym zasady tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, jednocześnie pozostawiając te kompetencje w rękach ministra sprawiedliwości. Prezydent zaproponował, by sąd rejonowy mógł być tworzony dla obszaru jednej lub większej liczby gmin, zamieszkałych przez co najmniej 60 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw cywilnych, karnych i nieletnich wpływających do sądu rejonowego z obszaru gminy lub kilku gmin, wynosi co najmniej 7 tys. w ciągu roku kalendarzowego.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Projekt wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym, rozszerzając karalność za pornografię i prostytucję dziecięcą. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Izba przeprowadzi również drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zakłada skrócenie procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.

Izba przystąpi też do drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt przedłuża do 31 marca 2015 r. funkcjonowanie systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji. Proponowane zmiany mają zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Wysokosprawna kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Metoda ta przyczynia się do: ograniczenia emisji dwutlenku węgla, oszczędzania energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Jest to jedno z narzędzi realizacji krajowej i unijnej polityki energetycznej.

Posłowie w drugim czytaniu będą pracowali także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt rozszerza krąg osób (podmiotów), w stosunku do których będzie możliwe wydanie decyzji administracyjnej ustalającej kwotę nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych w tym m.in. funduszy europejskich. Rząd proponuje rozciągnięcie tej możliwości na podmioty niebędące stronami postępowania w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej. Proponowana zmiana oznacza, że możliwe stanie się domaganie się zwrotu tych środków w ramach postępowania administracyjnego. Projekt wydłuża także z 14 do 60 dni termin zwrotu tych środków.

W drugim czytaniu posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o lasach. Głównym celem projektu jest ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Projekt zakłada ponadto, że Lasy Państwowe (LP) mają odprowadzać do Skarbu Państwa 2 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży drewna. Wpłaty mają być dokonywane przez Dyrekcję Generalną LP w formie rat kwartalnych począwszy od 2016 roku. Zdaniem rządu jest to zmiana uzasadniona, bowiem LP zarządzają i gospodarują mieniem Skarbu Państwa. Projekt zakłada również, że w 2014 i 2015 r. LP wpłacą do budżetu państwa po 800 mln zł (razem - 1,6 mld zł). Część środków tj. 1,3 mld zł, ma być przeznaczona na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych. Projekt zakłada też, że w 2015 r. rząd, na wniosek ministra środowiska, będzie mógł zwolnić LP z wpłaty lub zezwolić na jej zmniejszenie. Byłoby to jednak możliwe w uzasadnionych przypadkach, m.in. klęski żywiołowej oraz zmiany cen sprzedaży drewna, które mogłyby zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego LP. W parlamentarnych pracach nad projektem ustawy rząd reprezentuje minister środowiska.

Ponadto Sejm rozpatrzy także stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2014. Ustawa budżetowa została uchwalona przez Sejm 13 grudnia 2013 r. 10 stycznia 2014 r. Senat podjął uchwałę, w której zaproponował 13 poprawek do budżetu państwa.

Posłowie rozpatrza też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks pracy.
Ustawa rozszerza katalog prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Zgodnie z nowelizacją dozwolone ma być świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli m.in. poczty elektronicznej) lub urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będą one odbierane poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. Zmiana przepisów wesprze powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym poprawi konkurencyjność polskiego rynku pracy. Sejm uchwalił ustawę 12 grudnia 2013 r. 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki. Izba druga proponuje, by osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, były uprawnione – analogicznie do innych osób pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia oraz zmianę doprecyzowującą.

Sejm wysłucha też Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Dokument opisuje zarówno działania prewencyjne, na które położyła nacisk ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a które podejmowane są w celu zatrzymania dzieci w rodzinie biologicznej, jak i organizację pieczy zastępczej i procesu adopcji. W 2012 r. zatrudniono 2,1 tys. asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem ok. 19 tys. rodzin, z czego w przypadku 5,5 tys. rodzin zakończono pracę asystentów w związku z udzieleniem tym rodzinom pomocy, która przyniosła efekty. W dokumencie ujęte zostały także m.in. dane dotyczące placówek wsparcia dziennego.

Izba wysłucha też informacji bieżącej rządu w sprawie problemu zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego. O jej przedstawienie wnioskował KP Platforma Obywatelska.

W porządku obrad jest również kolejny wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image