Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/XW8ZM6k6R21KuxQ.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/XW8ZM6k6R21KuxQ.png'
XW8ZM6k6R21KuxQ.png
Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie; zajmie się m.in. propozycją ws. pomocy dla działaczy opozycji z czasów PRL, ustawą o działaniach zagranicznych funkcjonariuszy w Polsce. Wysłucha też informacji o stanie wdrożenia programu "Inwestycje Polskie".

Na początku posiedzenia do porządku obrad włączono punkt dotyczący nowelizacji ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 wpłacą do budżetu państwa 1,6 mld zł.

Na posiedzeniu Senatu odbędzie się drugie czytanie senackiego projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej w PRL oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Projekt ten został wniesiony w celu zagwarantowania pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Wprowadzane rozwiązania mają być wyrazem docenienia wyjątkowej roli tych osób w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Projekt zakłada potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych stosownymi dokumentami: honorową odznaką oraz legitymacją działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Przewiduje pierwszeństwo w przyznaniu tym osobom pomocy socjalnej oraz stwarza wyraźną podstawę do udzielenia pomocy w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych realizowanych przez samorząd terytorialny. Celem projektu ustawy jest także zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Jest bowiem niedopuszczalne, aby osoby zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości żyły w skrajnej biedzie. Zgodnie z sygnałami płynącymi od organizacji zrzeszających byłych opozycjonistów, problem biedy, a niekiedy wręcz wykluczenia społecznego narasta w tym środowisku.

Senator Jan Rulewski, który w latach 1980-81 przewodniczył regionowi bydgoskiemu NSZZ „S", mówił niedawno, że projekt mógłby opuścić Senat jeszcze w styczniu i trafić do Sejmu. Założenie - według niego - jest takie, że ustawa zaczęłaby obowiązywać 1 czerwca, jeszcze przed 25. rocznicą wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Senat omówi również ustawę określającą zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych w Polsce. W założeniu MSW ma ona usprawnić współpracę m.in. podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych do wspólnych działań Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Straży Pożarnej z zagranicznymi funkcjonariuszami i pracownikami. Mogą one przybrać formę operacji (podejmowanych w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości) lub działań ratowniczych (podjętych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia). Z wnioskiem o wspólną operację lub wspólne działanie ratownicze ma występować szef odpowiedniej służby, a w niektórych przypadkach minister spraw wewnętrznych. Jeżeli właściwy organ państwa wysyłającego zgodzi się na wspólne działanie, zostanie sporządzony wykaz ustaleń zawierający szczegółowe warunki uczestnictwa zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników. Koordynacja i nadzór nad wspólną operacją lub wspólnym działaniem ratowniczym będą sprawowane przez właściwe polskie organy. Ustawa określa uprawnienia zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników m.in. w zakresie umundurowania, posiadania i użycia broni palnej, użycia środków przymusu bezpośredniego. Najdalej idące uprawnienia będą mogły być wykonywane tylko pod dowództwem i w obecności polskiego funkcjonariusza.

W porządku obrad znajduje się także nowelizacja ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy przygotowana przez rząd. Jej celem jest dostosowanie prawa polskiego do postanowień dyrektyw Rady Unii Europejskiej - przez zniesienie obowiązku przedkładania przez obywateli Unii zaświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, że dana osoba nie jest pozbawiona prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, i zastąpienie go jej oświadczeniem. Elementem tego oświadczenia jest zamieszczenie informacji o ostatnim adresie zamieszkania kandydata w państwie członkowskim.

Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, wywodzącą się z projektu przygotowanego przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach. Nowelizacja ma na celu usunięcie błędu ze wzoru na obliczanie limitu wydatków na kampanię podczas eurowyborów, albowiem błędnie uzależniono go od liczby posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Jednak w tych wyborach nie ma przypisanej stałej liczby mandatów do okręgów, dlatego wzór należało zmodyfikować. Przyjęto więc założenie, że limit wydatków będzie iloczynem liczby wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców w okręgach wyborczych, w których komitet zarejestrował listy kandydatów, oraz kwoty przypadającej na każdego wyborcę (60 gr). Pociąga to za sobą konieczność publikacji przez Państwową Komisję Wyborczą liczby wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych.

Senat przeprowadzi drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Został on wniesiony przez senacką Komisję Ustawodawczą jako wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada on  wyeliminowanie z ustawy o rencie socjalnej wymogu przebywania na terytorium Polski, od którego spełnienia uzależnione jest obecnie przyznanie i realizacja prawa do renty socjalnej dla obywateli polskich, i wprowadzenie zamiast niego wymogu posiadania miejsca zamieszkania w Polsce. Ponadto wymóg ciągłego przebywania w Polsce będzie też  usunięty w stosunku do cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium naszego kraju. TK stwierdził bowiem, że warunek przebywania na terytorium RP przez cały okres pobierania renty socjalnej jest całkowicie nieracjonalny, godzący w cel, ze względu na który prawo to zostało przyznane, i absolutnie oderwany od istoty prawa do renty socjalnej.

W porządku obrad znajduje się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, opracowanego przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest uzupełnienie katalogu przesłanek niewypłacalności pracodawcy o postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie ochrony na wypadek niewypłacalności pracodawcy dla pracowników polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny, porównywalnej do ochrony dla pracowników przedsiębiorcy, którego upadłość układową ogłosił sąd upadłościowy w Polsce, a następnie dokonał zmiany opcji układowej na likwidacyjną.

Ponadto senatorowie wysłuchają informacji o stanie wdrożenia programu „Inwestycje Polskie", którą przedstawi wiceminister skarbu Paweł Tamborski. Program ma na celu utrzymanie tempa wzrostu inwestycji i PKB oraz tworzenie miejsc pracy poprzez zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image