Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/s4K7q5avnyvA9O0.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/s4K7q5avnyvA9O0.png'
s4K7q5avnyvA9O0.png
W środę rozpoczęło się 60. posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. zmianami w VAT dotyczącymi odliczenia podatku od samochodów osobowych, projektem ustawy o prawach konsumenta, a także projektem ustawy o rzeczach znalezionych.

Na początku posiedzenia posłowie minutą ciszy uczcili pamięć czterokrotnego posła na Sejm RP, wicemarszałka Sejmu II kadencji, Aleksandra Małachowskiego w związku z 10. rocznicą jego śmierci.

W trakcie trzydniowego posiedzenia Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywane równocześnie w działalności gospodarczej i w celach prywatnych. Podstawą nowelizacji jest przyznana Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja prawa unijnego, czyli upoważnienie do odstępstwa od niego, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów.

Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd w ubiegły wtorek, firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych.

Pewien wyjątek dotyczyć będzie paliwa. Tu w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej będzie przysługiwało pełne odliczenie VAT. Będzie to wymagało złożenia w urzędzie skarbowym informacji o pojazdach oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Natomiast w przypadku paliw kupowanych do napędu pojazdów wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, będzie możliwość odliczania 50 proc. kwoty VAT. Jednak to rozwiązanie ma być zawieszone do 30 czerwca 2015 roku.

W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

W drugim czytaniu Izba rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje prawo do dyrektywy 2011/82/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Proponowane rozwiązania mają ułatwić wymianę informacji między Polską a innymi krajami unijnymi o polskich kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach UE i kierowcach z państw Unii łamiących prawo w Polsce. Wymieniane będą informacje m.in. o: niestosowaniu się do ograniczenia prędkości, prowadzeniu pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dziecka bez fotelika ochronnego, niestosowaniu się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu, prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Projekt ma umożliwić także nakładanie mandatu karnego kredytowanego na osoby czasowo przebywające w Polsce lub nieposiadające stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, będące obywatelami innego państwa unijnego lub posiadające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium takiego państwa. Projekt przewiduje utworzenie w Polsce Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji (danych rejestracyjnych pojazdów i danych ich właścicieli lub posiadaczy) z punktami kontaktowymi innych państw UE.

Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Monika Wielichowska.

Posłowie będą także pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt podwyższa z 14 do 30 tys. euro próg wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. Według rządu podwyższenie progu uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza. Służy też odbiurokratyzowaniu procedur udzielania zamówień publicznych o małych wartościach. W przypadku tego typu zamówień koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu mogą przewyższać zyski wynikające z zastosowania procedur przetargowych. Projekt zakłada też korzystne rozwiązania dla środowisk naukowo-badawczych oraz twórczych i artystycznych. Będą one np. zwolnione ze stosowania ustawy w przypadku zamawiania dostaw i usług, których wartość nie przekracza 200 tys. euro. Projekt umożliwia ponadto udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Adam Szejnfeld.

W pierwszym czytaniu posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o prawach konsumenta. Projekt zawiera przepisy zapewniające odpowiednią ochronę konsumentów oraz regulacje korzystne dla przedsiębiorców. Zdaniem rządu proponowane rozwiązania powinny ograniczyć wiele problemów, jakich doświadczają konsumenci i sprzedawcy, w tym m.in. internetowi. Jak zaznacza rząd dla przedsiębiorców wejście w życie proponowanych rozwiązań oznacza przede wszystkim ujednolicenie i zarazem doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieranych umów. Projekt reguluje m.in. prawo do informacji, zasady ustalania i ponoszenia kosztów umów, zasady odstępowania od umów, uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej oraz te wynikające z gwarancji. Konsumenci zyskają gwarancję szerokiego dostępu do informacji związanych z zawieraniem umów. Ma to ułatwić podejmowanie świadomych decyzji oraz pełniejsze korzystanie z przysługujących praw.

W pracach nad projektem rząd  reprezentuje Minister Sprawiedliwości.

Izba rozpocznie także prace nad rządowym projektem ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt określa m.in.: obowiązki i uprawnienia znalazcy rzeczy, zasady i sposób przyjmowania znalezionych rzeczy, sposób poszukiwania właścicieli, szczególne zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowanie z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej. Zakłada ponadto utworzenie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, w którym będą rejestrowane utracone zabytki, muzealia, materiały biblioteczne i archiwalne. Zgodnie z projektem znalazca, który nie zna tożsamości właściciela rzeczy lub miejsca zamieszkania tej osoby będzie zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia starosty właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub miejsce znalezienia rzeczy.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt, który dotyczy wyrażenia ustawowej zgody na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku 7 sierpnia 2013 r. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych

Kolejnym punktem porządku dziennego 60. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanej w Kuala Lumpur 8 lipca 2013 r. Projekt dotyczy wyrażenia przez parlament zgody w drodze ustawy na ratyfikację przez prezydenta tych aktów prawa międzynarodowego. Umowa powstała w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

W porządku obrad 60. posiedzenia Sejmu jest również pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Projekt ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o cenach z 5 lipca 2001 r. M.in. znosi obowiązek tzw. metkowania, czyli oznaczania ceną każdej sztuki towaru, natomiast wprowadza nowe pojęcie – „eksponowanie” cen, w tym cen jednostkowych. Cena powinna być uwidoczniona tak, by kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości. Projekt proponuje wprowadzenie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub cenników elektronicznych.

Rozpatrzenie senackich poprawek do ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie kolejnym punktem 60. posiedzenia Sejmu.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image