Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Prl2oU3dBMkWdjz.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Prl2oU3dBMkWdjz.png'
Prl2oU3dBMkWdjz.png
Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na Ukrainie rozpoczęła 61. posiedzenie Sejmu. Przed wystąpieniem szefa rządu posłowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego ostatnio wieloletniego senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Izba oddała także hołd ofiarom dramatycznych wydarzeń na Ukrainie.

Podczas trzydniowego posiedzenia Sejm będzie pracować m.in. nad propozycją wprowadzenia darmowego podręcznika dla uczniów. Posłowie zajmą się też zmianami w przepisach regulujących odszkodowania dla funkcjonariuszy, jak również projektem dotyczącym pomocy dla opozycjonistów z czasów PRL.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby związanych ze służbą. Projekt systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z projektem jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Odszkodowanie będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji. Projekt przewiduje kilka sytuacji, w których funkcjonariusz lub funkcjonariusz zwolniony ze służby lub członkowie jego rodziny otrzymają jednorazowe odszkodowanie. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Dorota Rutkowska.

Przedmiotem prac posłów będzie również rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Umożliwia on realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011, w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) daje obywatelom państw unijnych możliwość składania do Komisji Europejskiej petycji wzywających do podjęcia działań legislacyjnych. Przedłożenie EIO wymaga zebrania co najmniej miliona podpisów obywateli pochodzących co najmniej z jednej czwartej państw UE. Rząd proponuje m.in., aby za koordynację sprawdzania poprawności złożonych w Polsce podpisów pod EIO oraz dostarczanie organizatorom akcji certyfikatów poświadczających liczbę ważnych deklaracji poparcia z Polski był odpowiedzialny minister spraw wewnętrznych. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Maciej Zieliński.

Kolejnym punktem 61. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt umożliwia ministrowi edukacji narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z projektem, zamówione przez siebie podręczniki będą dopuszczały do użytku szkolnego ministerstwa, które zleciły ich opracowanie i wydanie.  Ich jakość, a w szczególności poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie przygotowania i odbioru. Obecnie ministerstwa dopuszczają podręczniki (odpowiednio w zakresie swych kompetencji) do użytku szkolnego na wniosek podmiotu posiadającego do niego autorskie prawa majątkowe, czyli prywatnych wydawców. Zaproponowane zmiany są pierwszym etapem realizacji projektu „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”. Sprawozdanie komisji zawiera także wniosek mniejszości. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Katarzyna Hall.

Posłowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2124). Projekt zawiera szereg rozwiązań, których celem jest wzmocnienie polskiego systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Projekt ma m.in. odformalizować stosowane procedury i przyspieszyć ich działanie. Projekt przewiduje ponadto przyznanie prezesowi UOKiK uprawnienia do publicznego ostrzegania o przypadkach naruszania zbiorowych interesów konsumentów, mogących ich narazić na poważne straty finansowe. W projekcie znalazła się ponadto propozycja wydłużenia - z roku do 5 lat - okresu, po upływie którego nie będzie możliwe wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Aziewicz.

Izba będzie pracować w drugim czytaniu nad projektem ustawy o funduszu sołeckim, który powstał w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w wyniku wspólnego rozpatrzenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 1755) i rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 2102). Celem projektu jest usunięcie barier dla rozwoju funduszu sołeckiego i ułatwienie stosowania tego narzędzia umożliwiającego mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych im przez gminę. Środki z funduszu pozwalają na realizację m.in. inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jak np. chodników czy parkingów. Mogą być też wykorzystywane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Radosław Witkowski.

W pierwszym czytaniu Sejm zajmie się poselskim projektem ustawy o powiecie metropolitalnym. Zgodnie z projektem ta nowa kategoria jednostki samorządu terytorialnego będzie trzecim rodzajem powiatu - obok obecnie istniejących - grodzkiego i ziemskiego. Ma obejmować obszary najbardziej zintegrowanych aglomeracji i wykonywać zadania związane z ich rozwojem. W myśl projektu, powiat metropolitalny będzie tworzony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego z inicjatywy rządu lub na wniosek zainteresowanych samorządów po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Projekt zakłada też, że Rada Ministrów będzie mogła powiaty metropolitalne łączyć, dzielić i znosić oraz ustalać ich granice, nazwy i siedziby. Proponowane rozwiązania zakładają przejęcie przez powiat metropolitalny zadań kluczowych dla rozwoju całej aglomeracji, których wykonanie przekracza możliwości poszczególnych miast i związków komunalnych.  Projekt wpłynął do Sejmu  z inicjatywy grupy posłów KP PO. Projekt uzasadni poseł Marek Wójcik.

Izba zapozna się także ze „Sprawozdaniem z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012” oraz przyjętym przez rząd Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (NPZChN) w 2013 r. wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Maciej Orzechowski.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zmienia zasady zakupu mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zgodnie z proponowaną nowelizacją bonifikata przy wykupie lokalu dla żołnierza lub m.in. mieszkającego z nim członka rodziny wyniesie 95 proc., a w przypadku pracowników wojska 90 proc. Obecnie, od 1 stycznia 2013 r., wysokość ulgi dla tych grup wynosi odpowiednio 60 i 30 proc. Projekt przywraca zatem regulacje, które obowiązywały do końca 2012 r. Celem projektu jest również ułatwienie zamiany wojskowych mieszkań. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. Uzasadnienie projektu przedstawi posłanka Elżbieta Radziszewska.

Przedmiotem prac posłów będzie także rozpatrywany w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza do polskiego prawa postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wdraża także inne unijne przepisy dotyczące gospodarki wodnej - dyrektywy: powodziową, o wodach podziemnych, ściekową, OOŚ (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), ptasią i siedliskową. Chodzi o usunięcie naruszeń prawa Unii Europejskiej w tym obszarze. Projekt uzasadni Minister Środowiska.

Kolejnym punktem porządku 61. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt wprowadza tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw o wykroczenia. Odtąd ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Proponowane zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Oprócz protokołu elektronicznego ma być sporządzany skrócony protokół pisemny zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Jarosław Pięta.

Sejm będzie pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. Rząd przewiduje, że proponowana nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom uruchomić firmę w 7 dni, co zajmuje teraz ok. 25 dni. Zmiany powinny także ułatwić tworzenie miejsc pracy. Projekt uzasadni Minister Sprawiedliwości.

W drugim czytaniu posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem proponowanych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Projekt zmienia przepisy dotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej. Obecnie kara dotyczy pornografii z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia, a proponowana nowelizacja podnosi granicę wieku do 18. roku życia. Projekt zakłada też karanie za kontakty seksualne z osobami poniżej 18. roku życia, jeżeli wiążą się one z przekazaniem korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania.

W drugim czytaniu posłowie zajmą się rządowym projektem dotyczącym wyrażenia ustawowej zgody na ratyfikację przez prezydenta poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali. Sprawozdanie przedstawi posłanka Elżbieta Achinger.

W bloku głosowań w ostatnim dniu posiedzenia Sejm m.in. przeprowadzi drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2013 r. Propozycja uchwały powstała w wyniku rozpatrzenia przedstawionej przez Ministra Spraw Zagranicznych Informacji dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2013 r. W projekcie uchwały Sejm przyjmuje informację Rady Ministrów, która podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji litewskiej i opisuje kluczowe działania Polski w pracach UE. Rząd pozytywnie ocenia realizację priorytetów prezydencji litewskiej.          

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych to kolejny punkt 61. posiedzenia Sejmu. Projekt w sposób kompleksowy reguluje zasady udzielania wsparcia finansowego osobom zaangażowanym w działalność antykomunistyczną w latach 1956 – 1989. W pracach nad projektem Senat reprezentuje senator Jan Wyrowiński.

Posłowie zapoznają się też z rządowym dokumentem: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.” Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Andrzej Kania.

W łącznej dyskusji Sejm rozpatrzy dwie Informacje Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Chodzi o sprawozdania dotyczące SRK za rok 2011 i 2012. W tych latach w Polsce realizowana była strategia „Europa 2020” - długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE, który zastąpił obowiązującą w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. Sprawozdania komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Marcin Święcicki.  

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image