Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/ZtwFX8Zfeeq7BK9.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/ZtwFX8Zfeeq7BK9.png'
ZtwFX8Zfeeq7BK9.png
W dniach 19 i 20 lutego 2014 r. Senat zbierze się na 49. posiedzeniu. W środę senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno wieloletniego senatora, wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego. Minutą ciszy Senat uczcił także pamięć ofiar na Ukrainie.

Senatorowie wysłuchają informacji ministra finansów Mateusza Szczurka i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych udzielonych w Polsce we frankach szwajcarskich oraz zapoznają się z oceną prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wniesiona przez  rząd. Celem proponowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Od 1 kwietnia br. od auta wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. VAT.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Nowelizacja określa podstawy prawne potrzebne do przyjęcia dokumentów programowych, które umożliwią prawidłowe i efektywne wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotował rząd. Nowelizacja ma na celu zmniejszenie uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W porządku obrad znajdują się cztery ustawy dotyczące sądownictwa. Jest wśród nich ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, wywodząca się z  projektu rządowego. Jej celem jest zrównanie sytuacji prawnej osób pełniących służbę prokuratorską albo sprawujących urząd na stanowisku sędziego z sytuacją, w jakiej znajdują się pracownicy objęci powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego w razie nieobecności w pracy z powodu choroby.  Rozwiązania przyjęte w tej ustawie stanowią element szerszej reformy polegającej na zmniejszaniu nierówności między powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego a systemem zaopatrzenia przewidzianym dla służb mundurowych, prokuratorów oraz sędziów.

Kolejnym punktem będzie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Był to projekt prezydencki. Jej celem jest  wprowadzenie obiektywnych i weryfikowalnych przesłanek, które ograniczą swobodę ministra sprawiedliwości w zakresie tworzenia i znoszenia sądów powszechnych, a zarazem przyczynią się do zracjonalizowania tego procesu i dadzą możliwość dokonywania zmian struktury sądów w sposób możliwie elastyczny  i przejrzysty. 

Porządek obrad zawiera również ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez rząd. Nowelizacja wprowadza zmiany, które mają przyczynić się do skrócenia i usprawnienia procedur związanych z obsadą wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych. Jej celem jest też zniwelowanie nierównomiernego obciążenia sędziów pracą orzeczniczą w tych sądach, w których wakujące stanowiska pozostają długo bez obsady.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Powstała ona na bazie trzech projektów – senackiego, rządowego i poselskiego.

Senatorowie będą debatować nad ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu zmianę zasad prowadzenia zbiórek publicznych i zastąpienie pozwoleń udzielanych dotychczas w drodze decyzji administracyjnej zgłoszeniem organizatora.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt przedłożył rząd. Jej celem jest przedłużenie do 31 marca 2015 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jej projekt opracował rząd.  Celem ustawy jest wskazanie podstawy prawnej do ustalania w drodze decyzji administracyjnych kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych przez osoby niebędące beneficjentami pomocy pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej albo krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej lub finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Senat przeprowadzi drugie czytanie trzech projektów ustaw. Jednym  z nich jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe, wniesiony przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Senatorowie przeprowadzą też drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Wniesiony przez senacką Komisję Ustawodawczą projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image