Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/ZWCcTTj5gk9P51Z.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/ZWCcTTj5gk9P51Z.png'
ZWCcTTj5gk9P51Z.png

W dniach 19 i 20 marca 2014r. odbędzie się 51. posiedzeniu Senatu.

Izba będzie debatować nad projektem rządowym,  ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. W ustawie systemowo uregulowano kwestie dotyczące świadczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez rząd. Nowelizacja wdraża regulacje europejskie, które mają za zadanie szczególnie chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. W nowelizacji zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów określonych w XXV rozdziale Kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Ponadto nowelizacja rozszerza ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Przewidziano też karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich, które dotąd nie były wprost penalizowane w Kodeksie karnym. Zapisano też m.in., że nakłanianie innej osoby do prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będzie groziło karą do pięciu lat więzienia. Ponadto produkcja, utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego będzie zagrożone karą do 12 lat więzienia.

Senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, przygotowana przez rząd. Wprowadza ona protokół elektroniczny, czyli rejestrację przebiegu rozprawy przy pomocy dźwięku albo obrazu i dźwięku, do postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto ustawa daje  możliwość uzasadnienia wyroku wyłącznie w formie ustnej. Obie te instytucje procesowe mają na celu skrócenie czasu trwania rozpraw i przyspieszenie całego postępowania w sprawach o wykroczenia w rezultacie ograniczenia obowiązku protokołowania i sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków.

Izba będzie także debatować nad ustawą o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Od 1 kwietnia 2012 r. obywatele UE mogą zgłaszać Komisji Europejskiej swoje inicjatywy obywatelskie. Jeśli w ciągu 12 miesięcy zyskają one poparcie co najmniej miliona osób z siedmiu krajów UE, mogą zaowocować nowymi unijnymi decyzjami, strategiami lub przepisami. Inicjatywa obywatelska ma zbliżyć obywateli do UE, dając im bezpośredni wpływ na europejskie prawo. Ustawa wyznacza ministra spraw wewnętrznych do wydawania certyfikatu systemowi informatycznemu zbierającemu podpisy poparcia. W myśl przepisów minister spraw wewnętrzny odpowiada także za weryfikację danych.

Senat zajmie się ustawą o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzonego w Rzymie 17 lipca 1998 r. Projekt przygotował rząd. Ustawa ma na celu ratyfikowanie poprawek do Statutu, które rozszerzają definicję zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktów niemających charakteru międzynarodowego poprzez wprowadzenie do katalogu zakazanych środków walki trzech dodatkowych środków - trucizny lub zatrutej broni, duszących, trujących lub innych gazów oraz wszelkich podobnych cieczy, materiałów i urządzeń oraz pocisków, które z łatwością rozszerzają się lub spłaszczają w ciele człowieka.  Kolejne poprawki dotyczą definicji zbrodni agresji i określają warunki jej obowiązywania.

Senatorowie przeprowadzą drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt został wniesiony przez senacką Komisję Środowiska. Jego głównym celem jest wprowadzenie do ustawy nowej definicji przyłącza kanalizacyjnego, zakładającej, że przyłączem będzie cały przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną. Projekt odbiera podmiotom przyłączonym prawo do odpłatnego przeniesienia własności wykonanego przez siebie przyłącza na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Był to projekt senacki, realizujący wskazania Trybunału Konstytucyjnego. Zmieniany przepis będzie stanowił podstawę do zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza w przypadku, gdy postępowanie wszczęto z urzędu, a wniesiona skarga okazała się skuteczna. Natomiast w tych sprawach, które zostaną zainicjowane przez uczestników postępowania, opłata nadal będzie zwracana przez sąd pod warunkiem, że zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono oczywiste naruszenie prawa i że sąd potwierdził fakt takiego właśnie naruszenia.

Senatorowie wysłuchają także informacji wiceministra gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej oraz informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej – w trakcie przewodnictwa Litwy w Radzie UE, którą przedstawi  wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys.

Porządek obrad został uzupełniony o ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Nowelizacja wdraża do krajowego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Źródło: wł/pap/senat.gov


bg Image