Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/SSg0YSyZtm1Giho.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/SSg0YSyZtm1Giho.png'
SSg0YSyZtm1Giho.png

64. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez posłankę Teresę Świło. Objęła ona mandat po pośle Tomaszu Smolarzu, który 12 marca 2014 r. został wojewodą dolnośląskim.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Celem nowelizacji jest umożliwienie zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ponieważ w niektórych przypadkach wskazane w tych decyzjach m.in. harmonogramy prac rekultywacyjnych wymagają aktualizacji, projekt wprowadza podstawę prawną do dokonania takich zmian. Nowelizacja ma umożliwić dokończenie prac rekultywacyjnych oraz skorzystanie ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczonych na te prace.

Drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty to kolejny punkt posiedzenia Izby. Projekt wpłynął do Sejmu  z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu opieki szkolnej nad dziećmi szkół podstawowych oraz specjalnych i integracyjnych. Propozycja nowelizacji zawiera m.in. nowe regulacje dotyczące świetlic szkolnych i tzw. nauczycieli wspomagających. Zmienia też zasady odraczania obowiązku szkolnego. Zaproponowane zmiany umożliwiają zatrudnienie w szkołach podstawowych, specjalnych i integracyjnych osób, które będą wspierać nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze lub świetlicowe. Osoby takie będą musiały legitymować się wykształceniem na poziomie wymaganym w przypadku nauczycieli szkoły podstawowej oraz przygotowaniem pedagogicznym. Będą zatrudniane przez gminy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Ponadto projekt upraszcza procedurę odraczania obowiązku szkolnego. Zaproponowana zmiana zakłada, że odroczenie obowiązku szkolnego 6-latków będzie następowało, zgodnie z opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Ponadto zmiany przenoszą z poziomu rozporządzenia do ustawy przepisy dotyczące świetlic szkolnych. Zgodnie z projektem zajęcia świetlicowe organizowane będą przez szkołę m.in. na wniosek rodziców, a pod opieką jednego nauczyciela będzie mogło przebywać nie więcej niż 25 uczniów. 

W bloku głosowań przeprowadzone zostanie ponadto trzecie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim. Wnioskodawcy proponują zmiany w załączniku do ustawy, określającym wysokość opłat m.in. za egzaminy dla marynarzy, a także np. za przeprowadzanie inspekcji statków, wystawianie certyfikatów. Opłaty mają być wyrażone w złotych polskich – dotychczas były wyrażone w jednostkach taryfowych, stanowiących równowartość 0,2 tzw. SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia, czyli umownej jednostki rozrachunkowej, której wartość jest określana na podstawie kursu koszyka walut, w skład którego wchodzi dolar amerykański, euro, jen i funt szterling. Projekt zakłada ponadto urealnienie opłat za egzaminy, tak aby ich wysokość odzwierciedlała rzeczywiste koszty ponoszone przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną. Projekt dostosowuje także nazwy egzaminów do brzmienia obowiązujących przepisów. Projekt wpłynął do Sejmu, jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Sejm zajmie się także w pierwszym czytaniu poselską propozycją nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Projekt ma usprawnić funkcjonowanie tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagrania obrazu i dźwięku z przebiegu rozpraw. Protokół elektroniczny funkcjonuje w procedurze cywilnej od połowy 2010 r. Zdaniem autorów projektu proponowane regulacje ułatwią korzystanie z protokołu elektronicznego oraz rozwiążą problemy, które powstały w praktyce jego stosowania. Projekt jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sędziów, adwokatów i radców prawnych. Posłowie proponują modyfikację przepisów dotyczących udostępniania informacji o sprawach. Posłowie proponują ponadto, by przewodniczący mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji całości lub części protokołu sporządzonego w formie nagrania przebiegu rozprawy.  Kolejna proponowana zmiana ma usprawnić przebieg rozprawy apelacyjnej. Projekt przewiduje, że w przypadku nieobecności stron lub za ich zgodą sąd będzie mógł odstąpić od tego sprawozdania. Projekt uzasadni poseł Witold Pahl.

Sejm będzie pracować również w drugim czytaniu nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy – Prawo wodne. Projekt zezwala na poruszanie się rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Projekt umożliwia samorządom lub związkom jednostek samorządu terytorialnego nieodpłatne przejmowanie spółek Skarbu Państwa, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja, tj. przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową. Ponadto projekt zakłada, że w przypadku sprzedaży przejętej spółki innemu inwestorowi samorząd będzie musiał w ciągu 3 miesięcy od uzyskania przychodów z tego tytułu przekazać ich część na fundusze celowe: reprywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorców, Skarbu Państwa oraz nauki i technologii polskiej.

W bloku głosowań Izba przeprowadzi trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach.

Izba zapozna się także z przedstawioną przez Radę Ministrów informacją o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2012 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Henryk Siedlaczek

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach to kolejny punkt 64. posiedzenia Sejmu. Projekt określa procedury składania i rozpatrywania petycji, czyli realizacji uprawnienia wynikającego z Konstytucji. Izba proponuje, by przedmiotem petycji mogło być żądanie ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Propozycja grupy posłów KP PSL, którzy wnieśli projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje zmiany w kodeksach: karnym, wykroczeń oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a także w ustawie o kierujących pojazdami. Projekt zaostrza odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność za wykroczenia w związku z kierowaniem pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Ponadto projekt zaostrza kary za jazdę pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Wnioskodawcy proponują także podniesienie kar wobec recydywistów.

Posłowie będą mieli także możliwość zadawania przedstawicielom rządu pytań m.in. w sprawie wirusa ASF zwanego afrykańskim pomorem świń, w sprawie braku nadzoru nad funkcjonowaniem ZUS, a także na temat przekraczania maksymalnego czasu dotarcia do chorego przez pogotowie ratunkowe w woj. małopolskim po wdrożeniu reformy likwidującej regionalne dyspozytornie pogotowia ratunkowego.

Źródło: wł/pap/sejm.gov


bg Image