Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/12kAAQqfSWS4jQ5.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/12kAAQqfSWS4jQ5.png'
12kAAQqfSWS4jQ5.png
65. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłej 1 kwietnia br. posłanki Krystyny Pośledniej. W pierwszym dniu obrad posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. W trakcie trzydniowego posiedzenia posłowie będą pracowali też nad projektami zmian w prawie, które dotyczą opiekunów dorosłych i dzieci niepełnosprawnych. Sejm rozpatrzy także rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Izba zajmie się przedstawionymi przez rząd informacjami na temat realizacji polityki państwa w obszarach ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zgodnie z projektem opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali lub nie podjęli pracy, ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnemu, otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz - za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy w życie – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Rząd ustalił wysokość zasiłku dla opiekunów na 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi. Projekt uzasadni Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Izba zajmie się w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt podnosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. Proponowana nowelizacja wpisuje się w proces stopniowego podnoszenia pomocy finansowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska i KP Polskie Stronnictwo Ludowe.

Sejm będzie pracować również w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Celem projektu jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji i danych o pojazdach, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dotychczas były one udostępniane tylko wybranym podmiotom na wniosek i po wskazaniu uzasadnionego interesu. Rząd proponuje wprowadzenie e-usługi „Historia pojazdu”. Dzięki niej każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce będzie mogła sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Ponadto projekt wprowadza e-usługę „Bezpieczny autokar”, która umożliwi – po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu służącego do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą - uzyskanie podstawowych danych technicznych oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Usługa jest skierowana do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki.

Kolejnym punktem posiedzenia będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Proponowana nowelizacja zrównuje w tym zakresie sytuację prawną emerytów mundurowych i osób otrzymujących emerytury z systemu powszechnego. Zgodnie z projektem, wypłata świadczenia wstrzymana z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego ma być wznawiana od miesiąca jej zawieszenia, ale nie więcej niż za 3 lata wstecz, licząc od miesiąca złożenia wniosku o jej wznowienie.

Izba rozpatrzy w drugim czytaniu poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego. Proponowana uchwała, w wersji zawartej w sprawozdaniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, czci pamięć Józefa Chełmońskiego oraz wyraża szczególne uznanie dla jego dorobku artystycznego. Autorzy projektu podkreślają też patriotyzm artysty. 100 rocznica śmierci Józefa Chełmońskiego przypada 6 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 28 stycznia 2014 r. jako inicjatywa uchwałodawcza grupy posłów KP PO.

Sejm rozpatrzy także stanowiska Senatu w sprawie czterech ustaw uchwalonych przez Sejm 21 lutego 2014 r. Chodzi o m.in. nowelizację do Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Celem nowych rozwiązań jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej.
Posłowie rozpatrzą też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa wprowadza tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw o wykroczenia. Odtąd ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Przyjęte zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty.

Rozpatrzenie stanowiska Izby drugiej w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą to kolejny punkt 65. posiedzenia Sejmu. Ustawa systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z nowymi przepisami, jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Odszkodowanie będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji.

Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Nowe przepisy umożliwiają realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Europejska inicjatywa obywatelska daje obywatelom państw unijnych możliwość składania do Komisji Europejskiej petycji wzywających do podjęcia działań legislacyjnych. Przedłożenie EIO wymaga zebrania co najmniej miliona podpisów obywateli pochodzących co najmniej z jednej czwartej państw UE. W myśl ustawy za koordynację sprawdzania poprawności złożonych w Polsce podpisów pod EIO oraz dostarczanie organizatorom akcji certyfikatów poświadczających liczbę ważnych deklaracji poparcia z Polski będzie odpowiedzialny minister spraw wewnętrznych. Nowe przepisy zrównują także ochronę EIO z krajową inicjatywą ustawodawczą.

W porządku posiedzenia zaplanowano także kilka punktów, w których Izba zapozna się ze sprawozdaniami oraz informacjami, których obowiązek przedstawienia został przewidziany w ustawach. Są to m.in. sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji “Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce” w 2012 roku, sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdaniem z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Ponadto podczas bieżącego posiedzenia Sejmu Rada Ministrów przedstawi informację o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2011 roku. W informacji omówiona została problematyka ochrony zdrowia psychicznego, w tym dokumenty i rekomendacje m.in. Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej dotyczące zalecanych rozwiązań z zakresu promocji i ochrony zdrowia psychicznego. Izba zapozna się też z informacją o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” w roku 2012, którą przedstawi minister środowiska.

W bloku głosowań posłowie rozpatrzą m.in. kilka projektów ustaw w trzecich czytaniach. Wśród nich jest prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne. Projekt zezwala na poruszanie się rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Izba przeprowadzi też trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach.

Sejm zajmie się także w trzecim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o odpadach. Celem nowelizacji jest umożliwienie zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ponieważ w niektórych przypadkach wskazane w tych decyzjach m.in. harmonogramy prac rekultywacyjnych wymagają aktualizacji, projekt wprowadza podstawę prawną do dokonania takich zmian. Nowelizacja ma umożliwić dokończenie prac rekultywacyjnych oraz skorzystanie ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczonych na te prace.

Posłowie będą mieli także możliwość zadawania przedstawicielom rządu pytań m.in. w sprawie utworzenia programu na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych w obszarze gospodarki odpadami, w sprawie kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkołach, które przystąpiły do realizacji programu "Szkoła Przyjazna Rodzinie", a także na temat modernizacji szerokiego toru oraz terminalu przeładunkowego w Sławkowie a także w sprawie połączenia Sławkowa szerokim torem z Republiką Czeską.

Źródło: wł/sejm.gov

Foto: Krzysztof Białoskórski


bg Image