Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/r5G332Zu5DuPpXh.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/r5G332Zu5DuPpXh.png'
r5G332Zu5DuPpXh.png
2-13 grudnia 2012 r. odbyło się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 11 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki.

 

Posiedzenie zaczęło się od debaty nad zmianami w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, która wprowadza zakaz różnicowania składek i świadczeń ze względu na płeć. Obecnie art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej przewiduje, że zakłady ubezpieczeń mogą różnicować składki i świadczenia ze względu na płeć. W wyniku głosowania Senat poparł 2 poprawki, wniesione przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Nowelizacja, uchwalona przez Sejm z przedłożenia poselskiego 23 listopada 2012 r., eliminuje możliwość różnicowania składek i świadczeń ubezpieczeniowych ze względu na płeć. Wynika to z konieczności wdrożenia do polskiego prawa wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2011 r., w którym przepis wyłączający usługi ubezpieczeniowe spod nakazu równego traktowania ze względu na płeć został uznany za niezgodny z prawem wspólnotowym.

Senat zajął się też rządową nowelizacja ustawy o odpadach, która wprowadza unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami, m.in. w zakresie ich składowania czy termicznego ich przekształcania. Nowe przepisy regulują obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz nowych podmiotów - sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, a także obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.

Senatorowie zajęli się także Prawem pocztowym. Przyjęte przez Sejm pod koniec listopada Prawo pocztowe zakłada, że od początku 2013 r. wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe otrzymają równy dostęp do rynku. Wystarczy, że będą miały wpis do rejestru operatorów pocztowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zamiast obecnego zezwolenia. Izba przyjęła ustawę bez poprawek, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej.

Prawo pocztowe zmienia też definicję usług pocztowych. Usługą pocztową będzie nie tylko cały proces od nadania do doręczenia przesyłki, ale także jego poszczególne etapy. Jak podkreśla Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które ustawę przygotowało, oznacza to, że firmy działające na rynku pocztowym będą mogły się specjalizować, np. tylko w doręczaniu przesyłek. Z mocy ustawy państwo nadal będzie gwarantowało świadczenie tzw. usług powszechnych, czyli takich - jak podkreśla MAC - które dla dobra wspólnego muszą być świadczone w sposób jednolity i po przystępnych cenach, niezależnie czy się to opłaca, czy nie.

Senat zajmowł się będzie także zmianami w ustawie o funduszach inwestycyjnych i ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nowe przepisy wprowadzą rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych. Zmiany przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów europejskich. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną UCITS IV.

Do porządku obrad Senatu wprowadzono nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która przewiduje, że świetlice środowiskowe będą mogły działać na dotychczasowych zasadach przez kolejne dwa lata.

wł/pap/senat.gov.pl

Foto: PAP

 


bg Image