c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_senat_.png

Trzecia transza deregulacji, obejmująca sto zawodów, ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, młodych i seniorów oraz wzbudzająca kontrowersje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - to niektóre punkty trzydniowego posiedzenia 79. Senatu.

Senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego senatora I kadencji Kazimierza Brzezińskiego. Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował o wygaśnięciu mandatu senatora Marka Ziółkowskiego, który został ambasadorem w Maroku. Senator Ziółkowski pożegnał się z izbą.

Senat ma rozpatrzyć m.in. ustawę wprowadzająca trzecią transzę deregulacji. Obejmująca sto zawodów - najobszerniejsza - transza została przyjęta przez Sejm 25 czerwca. Łącznie dotychczas deregulacja w trzech transzach objęła 247 zawodów, 70 z nich przestało być regulowanych, zaś do pozostałych ułatwiono dostęp. Wśród zawodów objętych trzecią transzą deregulacji są profesje pożarnicze, geologiczne i górnicze oraz m.in.: muzealnik, rzecznik patentowy, doradca inwestycyjny, tłumacz przysięgły, konserwatorzy zabytków, rzeczoznawcy, a także maklerzy papierów wartościowych i giełd towarowych.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, którą senatorowie również się zajmą, przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych, osób do 26. roku życia, seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ofiar klęsk żywiołowych. Nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni, którzy zawrą umowę z powiatem – w tym celu co roku powiaty będą zawierały porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Ponadto powiat będzie mógł zlecić prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy sektorowi NGO.

Senat będzie także debatować nad nowelizacją kodeksu pracy, która ogranicza możliwość przedłużania umów terminowych do 33 miesięcy. Ustawa zmierza do ograniczenia nieuzasadnionego i niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Umowy takie są częstokroć zawierane na długoletnie okresy, co zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i w orzecznictwie sądów, traktowane jest jako nadużycie prawa służące obejściu przepisów o ochronie trwałości bezterminowego stosunku pracy.

Innym punktem porządku obrad jest nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzająca świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym urodzi się dziecko, a którzy nie mogą skorzystać z urlopu - np. bezrobotnych i studentów.

Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Był to projekt rządowy. Celem nowelizacji jest umożliwienie wykonywania operacji lotniczych polskim i obcym cywilnym statkom powietrznym na polskich lotniskach wojskowych, z jednoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa tych operacji. Zmiana ta pozwoli na wykorzystanie cywilnych transportowych statków powietrznych do realizacji zadań Sił Zbrojnych m.in. w ramach odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego misji stabilizacyjnych wykonywanych przez polskie kontyngenty wojskowe.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, czyli dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do spadku dla spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku, uznawanego i wykonywanego na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wlk. Brytanii, Irlandii i Danii.

Senatorowie zajmą się także zmianami w Prawie lotniczym, które mają umożliwić cywilnym samolotom korzystanie z lotnisk wojskowych, a także nowym Prawem konsularnym, regulującym postępowanie przed konsulem, opłaty konsularne, zasady powoływania konsulów i działalność konsulów honorowych.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image