c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_06_03_2013_SEJM.png

Sejm na 90. posiedzeniu zajmie się m.in. propozycjami zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, projektem Prawa restrukturyzacyjnego oraz przepisami dot. elektroodpadów.

Skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością ma umożliwić rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Projekt zakłada m.in., że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej - niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością - będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmiany struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Projekt wprowadza i szczegółowo określa 4 postępowania restrukturyzacyjne: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego układowego, układowego i sanacyjnego. Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe będą prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, a czynności sądowe będzie wykonywać sędzia-komisarz. Projektowane przepisy zakładają też wprowadzenie dodatkowych gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane dla celów statystycznych będą lepiej chronione. Taki jest cel rządowego projektu zmian w ustawie o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustawach, nad którymi prace będą kontynuowane podczas 90. posiedzenia. Intencją projektodawcy jest pogodzenie konstytucyjnej ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela z obowiązkami systemu statystyki publicznej, takimi jak m.in. dostarczanie, w interesie publicznym, informacji o zachodzących zjawiskach np. demograficznych, społecznych i gospodarczych. W związku z tym, w projekcie zostało skonkretyzowane i doprecyzowane ustawowe upoważnienie służb statystyki publicznej do przetwarzania danych osobowych. Z poziomu rozporządzenia do aktu rangi ustawowej został przeniesiony katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane do celów statystycznych.

Sejm będzie także pracować nad rządowym projektem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Projekt wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ma zapewnić, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne będą właściwie zbierane oraz efektywnie i bezpiecznie przetwarzane. Zgodnie z projektem, do końca 2015 r. przedsiębiorca sprzedający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie tak jak dotychczas miał obowiązek zebrać elektrośmieci w ilości co najmniej 35 proc. masy urządzeń sprzedanych w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku sprzętu oświetleniowego co najmniej 45 proc. W kolejnych latach limity będą rosły. Zbieranie i transport zużytego sprzętu mają być prowadzone zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Nowe prawo będzie pozwalało kontrolować odzysk sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakłady przetwarzania pod kątem przestrzegania norm środowiskowych. Ponadto nowe przepisy mają ograniczyć nielegalny transport odpadów deklarowanych jako sprawny sprzęt. 

Projekt Rady Ministrów reguluje leczenie niepłodności, zasady i warunki stosowania wspomaganej prokreacji, postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności ma chronić nie tylko prawa osób dotkniętych niepłodnością i decydujących się na uczestnictwo w tych procedurach, ale również dzieci urodzonych dzięki leczeniu. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w projekcie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu. Z tej metody będzie można skorzystać, jeśli inne sposoby, stosowane przez co najmniej 12 miesięcy nie przyniosły efektów. Zapłodnionych będzie mogło zostać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych. Zasada ta nie będzie stosowana, jeśli kobieta ukończyła 35 lat, dwie próby in vitro nie przyniosły rezultatów lub ze względu na stan zdrowia kobiety, niezależny od problemu bezpłodności. Projekt zakazuje tworzenia ludzkich zarodków, jeśli nie będą one służyły wspomaganej prokreacji. W projekcie zapisano też zakaz niszczenia prawidłowo rozwijających się zarodków, czyli m.in. takich, w których nie zostały stwierdzone wady powodujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Za niszczenie zarodków wbrew ustawie oraz klonowanie zarodków będzie grozić od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Projekt porządkuje kwestię anonimowego dawstwa komórek rozrodczych i zarodków.

Zgodnie z projektem ustawy, nad którym będą pracować posłowie, wywóz leków z Polski zostanie objęty nadzorem Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez wprowadzenie mechanizmów ograniczających niekontrolowany wywóz leków z Polski. Autorzy rozpatrywanego w drugim czytaniu poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz niektórych innych ustaw proponują objęcie wywozu leków kontrolą Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF). Zgodnie z projektem, hurtownie leków będą miały obowiązek zgłoszenia GIF zamiaru wywozu z kraju leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obowiązek ma objąć te produkty, co do których stwierdzono zagrożenie brakiem dostępności na terytorium Polski. Ich wykaz ma być ogłaszany przez Ministra Zdrowia. GIF będzie mógł zgłosić – w terminie 7 dni roboczych - sprzeciw wobec zamiaru wywozu leku za granicę, co będzie jednoznaczne z obowiązkiem sprzedania go w kraju w ilości określonej w zgłoszeniu wywozu. Proponowane zmiany określają również obowiązki sprawozdawcze producentów leków, przedsiębiorców prowadzących hurtownie leków, apteki i punkty apteczne – będą oni zobowiązani do regularnego, codziennego raportowania stanów magazynowych oraz wielkości sprzedaży produktów.

Posłowie będą też pracować nad propozycjami zmian w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu. Proponowana nowelizacja zaostrza kary dla osób prowadzących statki, kajaki, ale też np. pontony lub rowery wodne po alkoholu lub innym środku mającym podobne działanie. Grzywna będzie grozić, jeśli zawartość alkoholu we krwi wyniesie już 0,2, a nie 0,5 promila jak obecnie. Oznacza to, orientacyjnie, zakaz pływania i groźbę grzywny już po spożyciu mniej niż jednego piwa lub kieliszka wina. Do rozpatrzenia projektu powołana została podkomisja nadzwyczajna.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. możliwości odzyskania środków finansowych utraconych w wyniku błędnego wskazania numeru rachunku bankowego odbiorcy, sytuacji Poczty Polskiej SA i jej przyszłości w obliczu konkursu na operatora wyznaczonego, a także finansowania uczelni wyższych. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. emerytur mundurowych i zaniedbań w zakresie remontów strategicznych dla Wielkopolski mostów na rzece Warcie.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image