c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_06_03_2013_SEJM.png

Projekt wdrażający Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dzięki któremu do polskich rolników będzie mogło trafić 8,6 mld euro z UE, to tylko jedna z propozycji legislacyjnych w porządku obrad 87. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też m.in. pracować nad rozwiązaniami proekologicznymi, w tym nad projektem ograniczającym emisję gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową, rozpatrzą też poprawki Senatu do ustawy o OZE.

Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych ostatnio prof. dr. hab. Piotra Winczorka - wybitnego znawcy prawa konstytucyjnego i współtwórcy projektu Konstytucji RP oraz prof. dr. hab. Jerzego Regulskiego - uczestnika obrad Okrągłego Stołu i współautora reformy samorządowej.

Wsparcie dla obszarów wiejskich w latach 2014-2020 to przedmiot regulacji rządowego projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas 87. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą tę propozycję rządu w drugim czytaniu. Na realizację programu, ukierunkowanego głównie na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska uzyska 8,598 mld euro z UE, a środki krajowe wyniosą ok. 4,915 mld euro. Projekt uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej. W projekcie określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania, jak również podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Nowe przepisy regulują także zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu.

Posłowie będą kontynuować w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności, jak podkreśla rząd, wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Projekt dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Doprecyzowane zostaną m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi, jak uzasadnia rząd, poprzez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Ograniczenie emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych m.in. w ochronie przeciwpożarowej zaproponował rząd w projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie projektu. Fluorowane gazy cieplarniane wciąż są wykorzystywane w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Stosuje się je np. jako czynniki chłodnicze oraz środki spieniające i gaśnicze. Ich emisja znacząco wpływa na globalne ocieplanie się klimatu. Projekt określa m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi.

Wspieranie aktywizacji lokalnych społeczności z funduszy UE - kwestia ta jest uregulowana w rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, nad którym w drugim czytaniu będą pracować posłowie podczas 87. posiedzenia Sejmu. Projekt tworzy podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Jest to  nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, którego realizacja wynika z rozporządzenia unijnego nr 1303/2013.

W drugim czytaniu Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upoważniającym prezydenta do ratyfikowania umowy między Polską a Peru o przekazywaniu osób skazanych. Dokument został podpisany w Limie 27 maja 2014 r. Obecnie nie ma żadnej podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego.

Także regulacje dotyczące liczby spraw wpływających do komorników będą kolejnym punktem 87. posiedzenia Sejmu. Proponowane zmiany zawarte w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mają zapobiec zbyt dużym różnicom między liczbą spraw wpływających do komorników a skutecznością ich działania. Zdaniem wnioskodawców obecne prawo doprowadziło do obniżenia efektywności egzekucji komorniczych w kancelariach, w których odnotowuje się większy napływ spraw. Aktualnie komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji tylko wtedy, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekracza 6 miesięcy.

Sejm ustali ostateczne brzmienie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Posłowie rozpatrzą ok. 100 poprawek przyjętych przez Senat, w tym m.in. propozycje dotyczące tzw. taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE. Zgodnie z senackimi poprawkami, w przypadku taryf gwarantowanych nie będzie podziału na typy instalacji do 3 kW i do 10kW. Senat chce pozostawienia w ustawie jedynie wielkości 10kW, natomiast limit mocy mikroinstalacji zostałby określony na poziomie maksymalnie 800MW. W myśl stanowiska Izby drugiej, za sprzedaż nadwyżek energii właściciele instalacji do 10kW mieliby otrzymywać 210 proc. średniej hurtowej ceny energii elektrycznej z roku poprzedniego. Z takiej preferencyjnej ceny mogliby korzystać  jednak tylko ci, których instalacje nie były dofinansowywane z innych źródeł.

wł/pap


bg Image