sejm_pelna_1301.png

Od uczczenia minutą ciszy pamięci Józefa Oleksego i złożenia ślubowania przez troje nowych posłów rozpoczęło się pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmu. W ciągu 4 dni obrad Sejm zajmie się m.in. zmianami w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz dwoma prezydenckimi projektami: nowelą Ordynacji podatkowej oraz zmianą Prawa o stowarzyszeniach. Posłowie minutą ciszy uczcili też pamięć ofiar ataku na paryski tygodnik "Charlie Hebdo", w którym zginęło 12 osób.

W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejmu posłowie podejmą decyzję w sprawie wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o Informacje: Rady Ministrów na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego oraz Prezesa Rady Ministrów na temat uszczuplenia wpływów do budżetu państwa w 2015 roku o ponad 3 mld zł.

W porządku obrad 84. posiedzenia Sejmu jest m.in. drugie czytanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który powstał po wspólnym rozpatrzeniu projektu rządowego (druk nr 2393), poselskiego (2024) oraz senackiego (2267). Wiodącym projektem jest propozycja rządu. Projekt ma m.in. ograniczyć możliwość orzekania kar w zawieszeniu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku. Orzekane kary mają być też bardziej proporcjonalne do popełnianych czynów. Wobec drobnych przestępców będą częściej stosowane kary wolnościowe: grzywna i ograniczenie wolności. Przestępców ciężkich, zawodowych, będzie można ukarać surowiej niż obecnie (nawet na 20 lat pozbawienia wolności – obecnie górna granica tej kary wynosi 15 lat). Sprawozdanie z prac nad projektem ustawy przedstawi poseł Jarosław Pięta.

Izba zajmie się też w drugim czytaniu projektem opracowanym w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch propozycji zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych - rządowej i senackiej. Celem proponowanych regulacji jest dalsze usprawnienie i wzrost efektywności sądownictwa powszechnego. Projekt m.in. upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Ponadto Minister Sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach będzie mógł żądać akt spraw sądowych, co ma mu pozwolić efektywnie sprawować nadzór administracyjny nad działalnością sądów. Projekt przywraca Ministrowi Sprawiedliwości prawo do przedstawiania Sądowi Najwyższemu wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Projekt zmienia też zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ogranicza do maksymalnie 5 lat czas delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Robert Kropiwnicki.

W drugim czytaniu  posłowie rozpatrzą także rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Projekt dostosowuje przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE.  Chodzi o optymalne i zrównoważone zaopatrzenie odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy. Projekt przewiduje także powstanie nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE, a także wykorzystanie produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Na posiedzeniu sprawozdanie przedstawi poseł Andrzej Czerwiński.

Sejm zapozna się również z pierwszymi rządowymi dokumentami oceniającymi efekty wprowadzenia ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w latach 2011-2012 oraz w 2013 r. Sprawozdania podsumowują działanie poszczególnych rodzajów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy. Zgodnie ze sprawozdaniami wzrosła liczba instytucji opiekujących się małymi dziećmi. W 2011 r. było ich 571, w 2012 r. - 926 a w 2013 r. - 1 511 (co w stosunku do 2010 r. stanowi wzrost o ok. 196 proc.). Systematycznie wzrastał również odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką (w 2010 r. – o ok. 2,6 proc., w 2011 o ok. 3,7 proc., w 2012 r. o ok. 4,5 proc., a w 2013 r. już o ok. 5,7 proc.). W 2013 r. tak jak w latach ubiegłych żłobki dysponowały największą liczbą miejsc i na nie gminy zgłaszały największe zapotrzebowanie (ok. 19,6 tys. miejsc). Jednak najwięcej przybyło klubów dziecięcych w stosunku do 2012 r., aż o 102 proc., podczas gdy żłobków o 57 proc. Zgodnie ze sprawozdaniami wzrosła liczba żłobków oraz klubów dziecięcych dotowanych przez gminy. Dokumenty na posiedzeniu Sejmu przedstawi Minister Pracy i Polityki Społecznej a sprawozdania Komisji posłanka Ewa Drozd.

W pierwszym czytaniu Sejm będzie ponadto pracować nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Projekt kompleksowo reguluje zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Propozycja zmian dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. i 18 lipca 2013 r. Projekt zawiera definicję przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych. Rząd przyjął projekt 16 grudnia 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 22 grudnia 2014 r. 29 grudnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi Minister Finansów.

Kolejnym punktem porządku obrad 84. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Projekt m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego - chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z przedstawieniem m.in. projektu budowlanego. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Projekt pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Aldona Młyńczak.

Izba w drugim czytaniu rozpatrzy także rządowy projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nowe rozwiązania ułatwią gromadzenie, zarządzanie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej. Rząd przyjął projekt 1 lipca 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 25 lipca 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Administracji i Cyfryzacji oraz Kultury i Środków Przekazu. Na posiedzeniu 18 grudnia 2014 r. Komisje przyjęły sprawozdanie. Do projektu wniosły poprawki o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.

Posłowie zajmą się również w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Projekt wdraża rozporządzenie unijne nr 181 z 2011 r., dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Obowiązuje ono od 1 marca 2013 r. i obejmuje regularne przewozy autobusami na trasach dłuższych niż 250 km. Rozporządzenie wskazuje, że pasażerowie mają prawo m.in. do odszkodowań i pomocy w razie wypadków. Niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchomej mają mieć możliwość uzyskania pomocy w wyznaczonych dworcach.

Izba będzie pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE. Nowelizacja ma na celu likwidację tzw. szarej strefy demontażu pojazdów, a tym samym wsparcie legalnych stacji. Projekt zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (w tym np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sieć ma się składać ze stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów. Uzasadnienie przedstawi minister środowiska.

Izba w drugim czytaniu rozpatrzy także rządowy projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nowe rozwiązania ułatwią gromadzenie, zarządzanie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej. Rząd przyjął projekt 1 lipca 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 25 lipca 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r.

Izba przeprowadzi też pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest ułatwienie obywatelom tworzenia stowarzyszeń oraz uproszczenie związanych z tym procedur. M.in. z 15 do 7 ma zmniejszyć się liczba osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia. Poza tym stowarzyszenia mają być rejestrowane wyłącznie na podstawie weryfikacji wniosku złożonego przez założycieli. Na podjęcie decyzji o wpisie stowarzyszenia do KRS sąd rejestrowy będzie miał 7 dni. Obecnie sąd zwraca się w tej sprawie do organu nadzorującego – starosty lub wojewody, który ma 14 dni na zgłoszenie uwag do dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację. Projekt zakłada, że w przypadku większych stowarzyszeń – posiadających oddziały regionalne – w sprawach o wpis do rejestru terenowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną właściwy będzie ten sam sąd co w przypadku jednostki macierzystej. Pozwoli to uniknąć, zdarzających się obecnie i prowadzących do powstawania rozbieżności, problemów związanych z rejestracją zmian statutowych.

Posłowie zajmą się także w pierwszym czytaniu prezydenckim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera rozwiązania zwiększające ochronę praw podatnika i pewność obrotu gospodarczego. W tym celu głowa państwa proponuje, by wątpliwości dotyczące przepisów prawa podatkowego były rozstrzygane na korzyść podatnika. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące przedawniania zobowiązań podatkowych. Pięcioletni termin przedawnienia będzie mógł być wydłużony o maksymalnie trzy lata. Ponadto wszczęcie postępowania „w sprawie” (a więc nie przeciwko konkretnej osobie) o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie będzie wstrzymywało jego przedawnienia. Projekt zakłada też mniej uciążliwe kontrole – zgodnie z propozycją zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kontrolę będzie można przeprowadzić nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych. Projekt wpłynął do Sejmu 9 grudnia 2014 r. 18 grudnia ub. r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Proponowane przez głowę państwa rozwiązania uzasadni Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

wł/sejm.gov.pl

foto: Krzysztof Białoskórski, sejm.gov.pl


bg Image