crop-VT85401km4Pb4jG_700x295-0.png

Karta Dużej Rodziny, ustawa o Służbie Celnej i nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych - to niektóre punkty 67. posiedzenia Senatu.
Senat rozpoczął obrady od uczczenia minutą ciszy ofiar wydarzeń w grudniu 1970 roku i w grudniu 1981 roku.

Senatorowie zajmą się uchwaloną przez Sejm Kartą Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez resort pracy, administrację rządową i samorząd. Dzięki Karcie członkom rodzin wielodzietnych, niezależnie od dochodu, będą przysługiwały zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych muzeów i obiektów sportowych. Karty będą przyznawane rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub, gdy się ono uczy, do 25 lat.

W porządku obrad jest także nowelizacja ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014. Przedłuża ona obowiązywanie przepisów dotyczących składki zdrowotnej rolników na 2015 i 2016 rok. W myśl tych przepisów za rolników posiadających gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów składkę zdrowotną płaci budżet.

Z kolei nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego porządkuje zasady wysyłania na nr 112 sms-ów dotyczących sytuacji alarmowych.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która ułatwia egzekwowanie orzeczeń sądów UE w Polsce i polskich sądów w UE. Chodzi o orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych. Inna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która jest w porządku obrad Senatu, wprowadza obowiązek składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej.

W porządku obrad Senatu jest także nowelizacja ustawy o Służbie Celnej. Wprowadza ona m.in. jedno okienko rozliczeniowe dla należności podatkowych i celnych oraz obniża do 80 proc. zasiłki chorobowe celników.

Z kolei ustawa o obligacjach wprowadza możliwość emisji przez firmy obligacji wieczystych i podporządkowanych. Obligacje wieczyste to takie, które nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Natomiast obligacje podporządkowane to takie, z których zobowiązania - w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta - podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji.

Senat będzie omawiał również nowelizację ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zaostrza ona przepisy, gwarantujące większe bezpieczeństwo związane z hodowlą i wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w laboratoriach.

Inny punkt obrad - nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki wprowadza Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, system informacji o nauce, a także zmiany ułatwiające karierę naukową osobom przed 35. rokiem życia.

wł/pap


bg Image