crop-0dr9ib0w6D25suq_700x295-0.png

Posłowie podczas 82. posiedzenia Sejmu zajmą się m.in. projektem budżetu na 2015 rok, propozycjami zmian w zakresie planów gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz projektem, który ma ułatwić realizację inwestycji kolejowych.

Po rozpoczęciu obrad posłowie chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego - w sobotę minęła 33. rocznica jego wprowadzenia - oraz ofiar wydarzeń na Wybrzeżu z 1970 r. - 17 grudnia minie 44. rocznica krwawej pacyfikacji robotniczych protestów.

Ponadto ślubowanie poselskie złożyli: Grażyna Ciemniak i Tadeusz Naguszewski. Zajęli oni w ławach poselskich miejsca osób, które w wyniku niedawnych wyborów objęły funkcje w samorządach.

Podczas drugiego czytania projektu przyszłorocznego budżetu posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone podczas prac w komisji finansów publicznych. Jest ich 50, z czego komisja zarekomendowała pozytywnie 22 - w większości autorstwa klubu PO. Poza poprawkami dotyczącymi rezerwy na żłobki i podwyższenia wydatków na CBŚ, pozytywną opinię uzyskała zmiana mówiąca o zmniejszeniu o 113 mln 769 tys. zł dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego. Jest ona konsekwencją zmian w przepisach dotyczących tzw. janosikowego.

Izba zajmie się też w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz innych ustaw. Zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości Komisji Europejskiej związanych z poprawnością implementacji dyrektywy. Jednym z głównych celów dyrektywy jest zmobilizowanie państw członkowskich do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Zaproponowane w projekcie zmiany dotyczą kilku ustaw, w tym m.in. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Prawa energetycznego i Prawa ochrony środowiska. Wnioskodawcy proponują m.in., aby biokomponenty spełniały określone kryteria, np. ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności przyrodniczej i zasobnych w duże ilości pierwiastka węgla.

Ponadto posłowie mają rozpatrzyć projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Wdraża on unijne przepisy dotyczące m.in. rejestru statków rybackich, połowów morskich, podziału kwot połowowych. Zajmą się też m.in. projektem ustawy ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Zakłada on mniej cierpienia zwierząt i ograniczenie ryzyka prowadzenia doświadczeń zbędnych i nieuzasadnionych. Ustawa ma dostosować polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, uwzględniającej odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu.

Kolejnym punktem porządku obrad Sejmu będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Projekt przesuwa z 1 stycznia 2015 r. na 1 marca przyszłego roku termin wejścia w życie regulacji wprowadzających System Rejestrów Państwowych. Obejmuje on centralne, wzajemnie skomunikowane ze sobą rejestry – rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i rejestr stanu cywilnego. Zdaniem rządu za przesunięciem terminu przemawia skala i charakter przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie tych systemów w 2479 gminach w Polsce. Jest też odpowiedzią na postulaty gmin. Rząd wskazuje, że dodatkowy czas pozwoli zweryfikować pracę nowych systemów, przygotować urzędników do obsługi rejestrów oraz wprowadzić zmiany w organizacji pracy urzędów. Ponadto, wydłużenie terminu wejścia w życie nowych rozwiązań pozwoli uruchomić nowe systemy bezpiecznie, bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli.

Posłowie zajmą się także w drugim czytaniu komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące zasad i warunków przygotowania inwestycji w zakresie linii kolejowych, bezpieczeństwa transportu kolejowego, przydzielania tras pociągów przewoźnikom kolejowym oraz prowadzenia inwestycji obejmujących linie kolejowe w ramach programu wieloletniego. Celem projektu jest usprawnienie procedur służących realizacji inwestycji kolejowych, w tym postępowań administracyjnych i przyjmowania dokumentów programowych związanych z inwestycjami.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image