c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_12_senat_.png

Uchwała ws. ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego - to pierwszy punkt dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11. W programie obrad jest też m.in. nowelizacja prawa energetycznego, mająca chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją.

Izba omówi ustawę o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r., przygotowaną przez rząd. Układ o stowarzyszeniu pozwoli na pogłębienie i przyspieszenie integracji Ukrainy z Unią Europejską. Bliższe powiązanie Ukrainy z Unią przyczyni się do budowy stabilności polityczno-gospodarczej tego kraju oraz jego modernizacji. Przez zawarcie Układu o stowarzyszeniu zostaną uregulowane podstawy i kierunki dialogu politycznego, relacji handlowo-inwestycyjnych oraz współpracy w szeregu dziedzin między UE i jej państwami członkowskimi a Ukrainą.

Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Był to  projekt rządowy. Ustawa dostosowuje przepisy krajowe do dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej - w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, a także w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. Nowelizacja reguluje krótką sprzedaż, czyli transakcje, dzięki którym inwestorzy mogą zarabiać na spadkach kursów papierów wartościowych, niebędących ich własnością. Obejmuje także  transakcje zawierane w celu przenoszenia ryzyka kredytowego związanego z długiem państwowym (transakcje swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego). Zgodnie z ustawą, krajowym organem nadzoru w sprawach przestrzegania obu rozporządzeń będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Izba będzie pracowała nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, której projekt przygotował rząd. Jej celem jest m.in. zamrożenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w państwowych jednostkach sektora finansów publicznych, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zatrudnionych w podmiotach objętych tzw. ustawą kominową oraz zamrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz Pracy będzie służył, tak jak w latach poprzednich, do finansowania staży podyplomowych oraz specjalizacji lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz do finansowania rezydentur. W zakresie ustawy o finansach publicznych skrócono termin na przekazywanie, przez dysponentów części budżetowych, informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostkom podległym z 21 do 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Był to projekt rządowy. Nowelizacja ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne przez dostosowanie przepisów ustawy do rozporządzenia unijnego uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Ustawa m.in. rozszerza krąg osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto wprowadza ona zmianę w zakresie uzyskania pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego będzie zależało od ogólnego wzrostu zatrudnienia, a nie tylko zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca będzie mógł również otrzymać zwrot, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów szkolenia osoby zatrudnionej w celu pomagania pracownikowi niepełnosprawnemu m.in. w komunikowaniu się z otoczeniem.

Izba będzie debatowała nad ustawą o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, przygotowaną przez rząd. Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa. Nowelizacja upraszcza  przekazywanie przez jednostki certyfikujące danych dotyczących kontrolowanych producentów Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ujednolica system raportowania, doprecyzowuje obowiązki IJHARS-u w zakresie sprawowania kontroli nad producentami ekologicznymi kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w części lub w całości upoważnienie do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym, wprowadza  mechanizm przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producencie ekologicznym przechodzącym pod kontrolę innej jednostki, umożliwia Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wstrzymanie naboru nowych zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym, upoważnia ministra rolnictwa do wydania rozporządzenia mającego na celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, daje dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek certyfikujących.

Senatorowie będą pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wywodzącą się z projektu rządowego. Jej celem jest ułatwienie wprowadzania towarów do obrotu na terytorium Polski przez złagodzenie obowiązków w zakresie oznaczania towarów.  Zakłada ona, że na towarach nie trzeba będzie zamieszczać informacji o adresie dystrybutora z siedzibą w Polsce, ponieważ obowiązek ten generował nieuzasadnione koszty po stronie przedsiębiorców, wynikające z konieczności zmiany oznakowania towaru lub wręcz zmiany jego opakowania w związku z oferowaniem produktu na polskim rynku. Tego rodzaju rozwiązanie mogło być uznane za niezgodne z prawem Unii Europejskiej jako wprowadzające środek podobny do niedozwolonych ograniczeń ilościowych. W następstwie nowelizacji przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Polski będzie obowiązany oznaczyć towar informacjami w języku polskim: określającymi firmę producenta i jego adres oraz państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także  informacjami umożliwiającymi identyfikację towaru, chyba że jego przeznaczenie  jest oczywiste.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Ustawa reguluje przede wszystkim sprawy związane z cofnięciem oraz wygaśnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, a ponadto określa nowe zasady zwrotu pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom prowadzącym tam działalność, przechowywania dokumentacji związanej z taką pomocą, powoływania rady nadzorczej spółki zarządzającej strefą oraz kontroli przedsiębiorców. Nowelizacja przewiduje, że do rad nadzorczych spółek zarządzających strefami w miejsce przedstawiciela wojewody wejdzie przedstawiciel ministra finansów.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Był to projekt poselski. Nowelizacja ma na celu obniżenie maksymalnej ustawowej stawki opłaty interchange dla krajowych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu kart płatniczych. Ma to ograniczyć negatywne skutki wejścia w życie nowych zasad regulujących świadczenie usługi transgranicznego rozliczania transakcji kartami płatniczymi (tzw. acquiringu) na terytorium UE. Zgodnie z ustawą opłata interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,2 proc. wartości transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,3 proc. w przypadku karty kredytowej. Z kolei w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu innych kart płatniczych stawka tej opłaty nie będzie mogła przekroczyć 0,3 proc. Obecnie nie może ona przekroczyć 0,5 proc. Nowo utworzone organizacje kartowe nie będą musiały stosować stawek opłaty interchange przez pięć lat od rozpoczęcia działalności, a nie trzy lata, jak obecnie.

Omówiono ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez posłów.  Celem nowelizacji jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - przez rozszerzenie możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Ponadto ustawa  obniża opłaty sądowe od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy zawarto w ten sposób. Opłata od wniosku o pierwszy wpis jest obniżona z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł.

W czwartek senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Był to projekt poselski. Celem ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji w handlu węglem kamiennym. Węgiel importowany do Polski nie ma  certyfikatów jakościowych i w znaczącej części wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych. Badania określające jakość węgla wykonywane są przez jednostki certyfikujące na zlecenie producentów. Sprzedawca węgla powinien posiadać certyfikat jakościowy określający podstawowe parametry węgla i na żądanie okazywać go kupującemu. Sieci dystrybucyjne krajowych producentów węgla oraz sprzedawcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla dysponują takimi certyfikatami wydawanymi przy wprowadzaniu towaru do obrotu przez kopalnię. Natomiast w praktyce, przy sprzedaży prowadzonej poprzez licznych pośredników, certyfikat z reguły nie jest już przekazywany kolejnym kupującym. Często sprzedawcy węgla robią mieszanki, w skład których wchodzi polski i rosyjski surowiec, a ostatecznie węgiel sprzedawany jest jako polski. Aby temu zaradzić, ustawa wprowadza koncesjonowanie działalności polegającej na obrocie węglem, w tym na obrocie z zagranicą. Organem koncesyjnym będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Senat zajmie się także uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Jej projekt został wniesiony przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej „w przekonaniu, że idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju”.

Izba rozpatrzyła nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, wywodzącą się z projektu poselskiego. Zwalnia ona z akcyzy pojazdy ratownictwa medycznego np. karetki pogotowia,  jeżeli spełniają one właściwe normy.

wł/pap/senat.gov.pl

 


bg Image