Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/aktualnosci/2014/IMG_2785.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/aktualnosci/2014/IMG_2785.png'
IMG_2785.png

Rozpoczęło się 80. Posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą oraz rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Unia Europejska i Ukraina podpisały polityczną część umowy stowarzyszeniowej 21 marca w Brukseli. Podpisy pod umową złożyli przywódcy 28 państw Unii, szef Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, a ze strony Ukrainy premier tymczasowego rządu Arsenij Jaceniuk.
Polityczne rozdziały porozumienia mówią o wspólnych demokratycznych wartościach i zasadach wolnego rynku, na których opiera się współpraca UE i Ukrainy, kooperacji w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz nowych instytucjonalnych formach współpracy, takich jak regularne szczyty UE-Ukraina i Rada Stowarzyszenia na szczeblu ministrów. W umowie nie ma wzmianki o możliwości przystąpienia Ukrainy do UE w przyszłości. W preambule mówi się ogólnie o "europejskich aspiracjach" i "europejskim wyborze" tego kraju.

Druga część umowy stowarzyszeniowej, dotycząca utworzenia strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, została podpisana w Brukseli 27 czerwca.

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski poinformował, że porządek obrad został uzupełniony o pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od początku 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych - niezależnie od dochodu, będą mieć zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych muzeów czy obiektów sportowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów.

Posłowie podczas bieżącego posiedzenia Sejmu zajmą się też projektem noweli ustawy o usługach płatniczych, który zakłada zmniejszenie stawek interchange oraz ochronę polskich firm rozliczających transakcje kartowe.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który zakłada odchodzenie od zamykania stadionów za wybryki kibiców. Jednym z elementów nowej ustawy ma być też wyciąganie konsekwencji ze zdarzeń z udziałem środowisk kibicowskich poza stadionami.

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości tworzenia trybun stojących na poziomie rozgrywek krajowych. Mecze międzynarodowe regulowane są przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA), która nie wyraża na takie rozwiązanie zgody. Zmiany zakładają też bardziej elastyczne podejście do dotychczasowego podziału meczów na "zwykłe" i podwyższonego ryzyka.

Sejm zajmie się też poselskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, którego celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce oraz Horych przeciwko Polsce.

W wyrokach tych Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na okres trwania oraz surowość nałożonych na skarżących środków związanych z zakwalifikowaniem ich do kategorii tzw. „więźniów niebezpiecznych".
 
Projektowane zmiany w prawie karnym wynikające z tych orzeczeń mają na celu stworzenie prawnej możliwości stopniowego łagodzenia rygorów nałożonych na więźniów osadzonych w zakładach zamkniętych, chociażby w części, zwłaszcza po wydaniu wyroku skazującego. Wiąże się to z opracowaniem kryteriów, pozwalających na ocenę potrzeby dalszego stosowania ograniczeń, zwłaszcza kontroli osobistej.

Posłowie rozpatrzą także projekt zmian w Regulaminie Sejmu, który przewiduje usunięcie obowiązku dołączania opinii ministra właściwego do spraw członkostwa w UE do sprawozdań komisji sejmowych, na wszystkich etapach prac legislacyjnych. W uzasadnieniu do projektu, „+intensywny model+ opiniowania aktów prawnych przez ministra właściwego do spraw członkostwa Polski w Unii Europejskiej obejmujący wszystkie etapy parlamentarne legislacji miał uzasadnienie przed akcesją do Wspólnoty". W tamtym czasie - czytamy w uzasadnieniu - instytucje władzy publicznej, w tym parlament "uczyły się" nowej materii legislacyjnej; model ten z natury rzeczy miał charakter przejściowy.

Podczas 80. posiedzenia posłowie wysłuchają też informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

wł/pap

FOTO: Rafał Zambrzycki


bg Image