c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_11_senat3.png

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych, której celem jest "ozusowanie" części "umów śmieciowych" oraz nowelizacja ustawy o referendach lokalnych znalazły się w porządku 65. posiedzenia Senatu.

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a także oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych już od stycznia 2015 r. Nowela uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów w taki sposób, aby unikać "ozusowania". Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana. Według przewidywań skutkiem finansowym ustawy mają być dodatkowe wpływy do ZUS w wysokości 650 mln zł, z czego 350 mln zł to dochód z pieniędzy członków rad nadzorczych.

W porządku obrad jest także nowela ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakłada ona, że w szkołach nie będzie można sprzedawać, ani podawać do jedzenia "śmieciowego jedzenia". Celem zmian, przygotowanych przez posłów PSL, jest ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych zawierających znaczną ilość składników szkodliwych dla ich rozwoju.

Senat zajmie się także sejmową nowelizacją ustawy o referendach lokalnych. Wprowadza ona obowiązek tworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Do tej pory ustawa przewidywała przeprowadzanie referendów w stałych obwodach głosowania i nie zobowiązywała do tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. "Kwestia ta powinna być uregulowana w sposób niebudzący wątpliwości w ustawie o referendum lokalnym" - podkreślono w uzasadnieniu.

Senatorowie zajmą się również ratyfikacją protokołu między Polską a Belgią w sprawie konwencji dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania. Ratyfikacja protokołu, dokonana wcześniej także przez Sejm, ma na celu zmianę obecnie obowiązującej metody ogólnej unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Belgii, z metody proporcjonalnego zaliczenia na metodę wyłączenia z progresją.

Senatorowie ustosunkują się też do uchwalonych przez Sejm zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zakładają one wydłużenie o 3 lata okresu, w jakim lekarze, którzy wypracowali 300 godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala powinni rozpocząć specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej.

W porządku obrad jest też informacja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

wł/pap


bg Image