c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_201410_senat.png

Od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego senatora III kadencji Mieczysława Bilińskiego 5 listopada 2014 r. rozpoczęło się 64. posiedzenie Senatu. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował, że do Senatu wpłynęło pismo  Elżbiety Bieńkowskiej o zrzeczeniu się mandatu senatorskiego z dniem 31 października 2014 r. Senat uzupełnił porządek obrad o trzy punkty: ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Ustawa dotyczy tzw. ulgi na dzieci, czyli możliwości odliczenia od podatku określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko (także dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz dziecko uczące się w szkole do ukończenia 25 roku życia). Ulga na dzieci jest odliczana od podatku przez podatników podatku dochodowego uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, po wcześniejszym potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z nowelizacją podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ustawa zakłada też podwyższenie o 20 proc. ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko - ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1.668,12 zł na 2.000,04 zł, a ulga na każde kolejne dziecko z 2.224,08 zł na 2.700 zł. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez rząd. Celem ustawy jest wprowadzenie w roku 2015 modyfikacji mechanizmu waloryzacji świadczeń z powszechnego ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zaopatrzeniowych (w tym tzw. mundurowych) i dodatków do świadczeń. Zmiana ma charakter incydentalny – w zasadach waloryzacji jest zachowana dotychczasowa reguła procentowego podwyższania świadczeń, z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia o kwotę 36 zł.

W porządku obrad jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Jest to kompleksowa regulacja, która zastępuje ustawę z 1986 r. i ma za zadanie umożliwić szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Rozwiązanie to umożliwi wydawanie obywatelom papierowych odpisów aktów stanu cywilnego w dowolnym USC oraz uzyskanie odpisu w formie elektronicznej. Informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. Dane zarejestrowane przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego automatyczne zaktualizują dane zawarte w pozostałych rejestrach publicznych (np. w rejestrze PESEL). Ponadto ustawa liberalizuje zasady zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że miejsce ślubu umożliwi zachowanie uroczystej formy oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników. Możliwość ta będzie wiązała się z dodatkową opłatą. Ponadto ustawa wyodrębnia tzw. rejestr uznań, który będzie obejmował oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa. Projekt ustawy został przygotowany przez rząd.

Senat zajmie się ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Był to rządowy projekt ustawy. Celem tej ustawy (czwartej transzy deregulacji gospodarki) jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe i średnie firmy. Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W ustawie są rozwiązania dające możliwość poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspierania inwestycji.  Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie firmy  znalazły się m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne m.in. w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy. Ustawa wprowadza też m.in. tzw. pakiet portowy mający poprawić konkurencyjność polskich portów morskich  Procedury importowe w nich mają  trwać nie dłużej niż 24 godziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin.

Senatorowie omówią ustawę o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych, wywodzącą się z projektu rządowego. Jej celem systemowe uregulowanie organizacji struktur orzecznictwa lekarskiego oraz nadanie rangi ustawowej przepisom prawnym określającym ich funkcjonowanie. Wprowadza ona jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. W miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. Ponadto ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z –  „zdolny”, N – „niezdolny”.

Izba zajmie się ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, opracowaną przez rząd. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, stanowiąc pierwszą i zarazem kompleksową regulację mającą na celu ochronę świadka i pokrzywdzonego, wobec których zachodzi zagrożenie życia lub zdrowia w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym lub karnym skarbowym. Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmować komendant wojewódzki policji na wniosek osoby zainteresowanej, sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Podstawowym rozwiązaniem będzie ochrona świadka lub pokrzywdzonego na czas procesu, obejmująca np. asystę funkcjonariuszy podczas czynności procesowych. W przypadku wysokiego realnego stopnia zagrożenia życia lub zdrowia ochrona osobista świadka lub pokrzywdzonego będzie polegać m.in. na stałej lub czasowej asyście policjantów czy czasowej obserwacji.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt nowelizacji. Zakłada ona, że od 2015 r. zawartość siarki w paliwie żeglugowym ma być obniżona i wynosić 0,1 proc. Ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.  W nowelizacji doprecyzowano także kwestie dotyczące m.in procedury zmiany paliwa na statkach oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji; postępowania kapitana statku w przypadku braku możliwości zakupu paliwa o wymaganej zawartości siarki;  publicznego udostępniania przez dyrektora urzędu morskiego listy dostawców paliw żeglugowych. Zaostrzenie przepisów dotyczących zawartości siarki w paliwach żeglugowych, ma się przyczynić  do poprawy środowiska naturalnego m.in., jakości powietrza w strefach przybrzeżnych.

Senatorowie będą dyskutować nad ustawą o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Był to poselski projekt. Nowelizacja wprowadza automatyczne wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika w przypadku jego rezygnacji ze stanowiska, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby oraz utraty obywatelstwa polskiego. O wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa minister sprawiedliwości zawiadomi komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej. Zmiany mają na celu przyspieszenie procedury odwołania komornika, zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz ochronę dłużnika przed osobą niegodną stanowiska komornika.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przygotowaną przez posłów. Zgodnie z nią,  kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży (np. kolonie, obozy harcerskie), będący wolontariuszami, zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby te muszą przedstawiać taką informację organizatorowi wypoczynku. Obecnie koszt jej wydania wynosi 50 zł.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin, wywodząca się z projektu poselskiego. Nowelizacja liberalizuje zasady składania dokumentów w związku z rejestracją środków ochrony roślin. Obecnie zasadą jest przedkładanie dokumentacji zawsze w języku polskim, a jeżeli wnioskodawca sobie tego życzy, również w języku angielskim. Ustawa umożliwia złożenie dokumentów sporządzanych w języku polskim lub w języku angielskim.

wł/pap


bg Image