crop-r0uu9pLmzaxBdt2_700x295-0.png

Podczas 79. posiedzenia Sejmu w porządku obrad Sejmu znalazł się rządowy projekt tzw. ustawy okołobudżetowej oraz przepisy służące większej informatyzacji w administracji. Posłowie zajmą się też informacją Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. W trakcie posiedzenia ma również nastąpić ślubowanie poselskie Ewy Czeszejko-Sochackiej, która obejmie mandat po Donaldzie Tusku.

Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli propozycję tzw. ustawy okołobudżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu.

Posłowie zajmą się projektem Prawa restrukturyzacyjnego, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma on wprowadzić m.in. zasadę "drugiej szansy" dla firm w kłopotach, kres uprzywilejowania budżetu państwa przy zaspokajaniu wierzytelności bankruta oraz utworzenie rejestru restrukturyzacji i upadłości. Celem postępowań restrukturyzacyjnych, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie przedsiębiorstwa i pozostawienie go w obrocie gospodarczym, a dzięki temu ratowanie m.in. miejsc pracy.

W porządku obrad Sejmu jest ponadto rządowy projekt ustawy, który ma wprowadzić elektroniczne zwolnienia lekarskie. Przewiduje on też wprowadzenie urlopu rodzicielskiego i zasiłku z tego tytułu dla samotnych ojców w przypadku śmierci matki dziecka. Reguluje zasady przyznawania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, sposób ich obliczania i zasady dokumentowania prawa do tych zasiłków. Elektroniczne zwolnienia lekarskie mają zacząć funkcjonować od początku przyszłego roku, jednak do końca 2017 r. będą funkcjonować razem z papierowymi drukami. Zmiany dotyczące zasiłków macierzyńskich mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy.

Sejm wysłucha informacji rządu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015, którą przedstawi Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Po informacji planowana jest debata krótka; całość ma zająć ponad 5,5 godziny. Wystąpienie szefa MSZ zapowiedziała w sejmowym expose 1 października premier Ewa Kopacz. Mówiła wtedy, że odbudowanie zaufania obywateli wymaga budowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawach, które są polską racją stanu, a więc w polityce zagranicznej i obronnej.

Sejm będzie także pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Przewiduje on ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa.

Rozpatrzenie w drugim czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to kolejny punkt 79. posiedzenia Sejmu. Projekt zakłada, że przedsiębiorca wprowadzający towar na polski rynek nie będzie musiał umieszczać na jego opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Zasada ta obejmie tylko obrót pomiędzy przedsiębiorcami.

Pod obrady Sejmu trafi także w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany stanowią kontynuację procesu wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, umożliwiających im elektroniczne załatwianie spraw. Projekt zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie.

W porządku obrad 79. posiedzenia Sejmu jest też drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Projekt ma wyeliminować nieuczciwą konkurencję w handlu węglem kamiennym. Aktualnie obrót tym surowcem można prowadzić praktycznie bez ograniczeń. Natomiast zgodnie z zawartymi w projekcie propozycjami handel węglem kamiennym będzie wymagał uzyskania koncesji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). O koncesję będą mogli starać się przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi i możliwościami technicznymi.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image