63.senat.png

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem oraz nowelizacja ustawy o grach hazardowych - to niektóre punkty rozpoczętego dziś, dwudniowego posiedzenia Senatu.

Znajdująca się w porządku obrad ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych zwalnia organizacje pożytku publicznego z obowiązku uzyskania przez nie zgody Izby Celnej na organizowanie loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która zobowiąże niektóre państwowe instytucje do deponowania wolnych środków na rachunku resortu finansów. Zmiana zakłada rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu w ministerstwie finansów na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, np. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Senatorowie będą pracować również nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, powstałą na podstawie projektu rządowego. Wprowadza ona zasadę przekazywania administracji podatkowej informacji i deklaracji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Izba zajmie się także ustawą zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Ustawa określa datę wejścia w życie i stosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, umożliwiających opodatkowanie dochodów właścicieli i współwłaścicieli firm zakładanych w tzw. rajach podatkowych. Zmiana przepisów pozwala na wejście w życie zaproponowanych regulacji z dniem 1 stycznia 2015 r.

Senat omówi ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote 25 października 2007 r., której projekt przygotował rząd. Konwencja weszła w życie 1 lipca 2010 r., a jej stronami są 32 państwa, w tym 19 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ratyfikacja Konwencji ma usprawnić międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej. Konwencja wprowadza m.in. jednolitą definicję wykorzystywania seksualnego, dziecięcej prostytucji i pornografii dziecięcej, obejmującą także materiały zawierające wizerunki sztucznie wytworzone (czyli np. animacje). Nakłada także obowiązek ochrony przed demoralizacją oraz nagabywaniem dzieci dla celów seksualnych (tzw. grooming).

W porządku obrad jest ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie procedur, a tym samym zapewnienie większej efektywności postępowań dyscyplinarnych toczących się na podstawie przepisów o samorządach zawodowych adwokackim i radcowskim. Zmiany te są konieczne ze względu na znaczny wzrost liczby członków obu samorządów oraz związany z tym wzrost liczby postępowań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i radców prawnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej osób aplikujących do tych zawodów. Nowelizacja jest reakcją na problem wydłużenia, a nawet przewlekłości postępowań dyscyplinarnych często prowadzący do przedawnień.

Senat będzie dyskutować nad ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przygotowaną przez rząd. Ustawa ma na celu wykonanie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Porządek obrad zawiera ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Proponowana zmiana polega na wydłużeniu do 30 czerwca 2015 r. okresu ważności kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.

Senatorowie wysłuchają też informacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o działalności SN w roku 2013. 

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image