crop-0dr9ib0w6D25suq_700x295-0-1.png

Wprowadzenie odwróconego kredytu hipotecznego, zwiększającego bezpieczeństwo finansowe głównie osób starszych to tylko jedna z propozycji zmian w prawie, nad którymi będą pracować posłowie na 74. posiedzeniu Sejmu.

Izba zajmie się także m.in. cykliczną informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej - tym razem jest to sprawozdanie obejmujące pierwsze półrocze br., tj. przewodnictwo Grecji w Radzie UE. Sejm rozpatrzy też projekty wprowadzające ulgi dla rolników sprzedających wytworzone przez nich wyroby. Posłowie zapoznają się również ze sprawozdaniem Ministra Zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. i harmonogramem zadań na lata 2014-2015.

Pierwszym punktem obrad będzie projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Pod koniec sierpnia sejmowa komisja finansów zarekomendowała, by można było zaciągać taki kredyt w walucie obcej. Proponowane przepisy regulują zasady udzielania tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, który polega na tym, że bank lub inna instytucja wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami. Autorzy proponują, by spadkobiercy mieli na spłatę 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Nowe przepisy przygotowano z myślą o osobach starszych, które dzięki proponowanym rozwiązaniom zyskałyby pieniądze na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Nie byłby jednak wprowadzony limit wieku. Kredytobiorca pozostałby właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i mógłby w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci. Projekt poselski wpłynął do Sejmu 2 kwietnia 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. Następnie 11 lipca 2013 r. odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Drugi z projektów został przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. Do Sejmu wpłynął 12 maja 2014 r., a jego pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym odbyło się 6 czerwca 2014 r. Następnie nad projektami pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. 28 sierpnia 2014 r. przyjęli oni sprawozdanie, w którym oba projekty zostały połączone. Wprowadzili też poprawki dotyczące m.in. objęcia szczególną ochroną kredytobiorców poprzez umożliwienie im dokonania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której został zaciągnięty lub do której kursu jest indeksowany. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Krystyna Skowrońska.

W porządku obrad jest też rządowy projekt zmian w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować większą liczbę inwestycji i zadbać o infrastrukturę kolejową. Projekt zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 opłata paliwowa wzrośnie o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności od rodzaju paliwa. O tyle samo zostanie obniżona akcyza, tak by zmiany nie wpłynęły na ceny paliw. 80 proc. opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zaś 20 proc. do Funduszu Kolejowego. Poza tym zgodnie z projektem w latach 2016-2019 z KFD do FK zostanie corocznie przekazane 400 mln zł, natomiast w 2015 r. FK ma zostać zasilony dodatkową kwotą 500 mln zł ze środków KFD. Rząd przyjął projekt 27 maja 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca 2014 r., natomiast 17 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 6 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, po którym skierowano go do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. 28 sierpnia 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Stanisław Żmijan.

Porządek obrad obejmuje też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dalsze usprawnienie i poprawienie efektywności sądownictwa powszechnego. Rząd proponuje m.in. zmianę przepisów dotyczących odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te propozycje wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Projekt zakłada także upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Ponadto, zgodnie z projektem minister sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach będzie mógł żądać akt spraw sądowych. Takie uprawnienie umożliwi mu efektywne sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. W projekcie zapisano też przywrócenie ministrowi sprawiedliwości prawa do przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Zaproponowano również zmiany w zakresie powoływania dyrektorów sądów i doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków między prezesa sądu i dyrektora sądu. Rząd chce też zmienić zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczyć czas delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości. Projekt przewiduje, że oddelegowanie m.in. sędziego do resortu sprawiedliwości wyniesie maksymalnie 5 lat, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Jednak łączny czas delegowania sędziego nie będzie mógł przekroczyć 10 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. To także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Rząd przyjął projekt 5 sierpnia 2014 r. Rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu 14 sierpnia 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r. została skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych to kolejny punkt porządku obrad 74. posiedzenia Sejmu. Jego celem jest wprowadzenie zewnętrznego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej. Zgodnie z projektem nadzór będzie wykonywany przez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych. Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością sądów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Rządowe propozycje zakładają, że w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości będzie analizował informacje roczne z działalności sądów wojskowych i ustalał ogólne kierunki nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych. Będzie też kontrolował wykonywanie przez nich obowiązków nadzorczych oraz wydawał stosowne zarządzenia. W przypadku m.in. stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Ponadto projekt zakłada zmiany dotyczące trybu powoływania prezesa sądu wojskowego. Kandydat, przedstawiany przez ministra sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię organu samorządu sędziowskiego, jakim jest Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych. Jeśli w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, minister sprawiedliwości będzie mógł – w porozumieniu z ministrem obrony narodowej – powołać prezesa sądu wojskowego bez niej. Podobnie będzie w przypadku wydania przez Zgromadzenie opinii negatywnej, ale wtedy kandydat będzie musiał uzyskać dodatkowo pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Rząd przyjął projekt 5 sierpnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 14 sierpnia 2014 r., a 26 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni Minister Sprawiedliwości.

Posłowie będą też zajmować się w drugim czytaniu rządowymi projektami ustaw ratyfikującymi Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzoną w Budapeszcie 23 listopada 2001 r. oraz Protokół dodatkowy do niej, sporządzony w Strasburgu 28 stycznia 2003 r. W projektach Sejm wyraża ustawową zgodę na ratyfikację Konwencji oraz Protokołu przez prezydenta. Zdaniem rządu Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości stanowi istotny krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów międzynarodowych w zakresie podejścia do problematyki przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych. Stronami Konwencji jest już 41 państw. Wszystkie przepisy Konwencji są zgodne z polskim prawem wewnętrznym. Natomiast Protokół dodatkowy dotyczy penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych. Określa czyny zabronione i normy dotyczące współpracy międzypaństwowej w ich ściganiu. Oba projekty ustaw ratyfikacyjnych wpłynęły do Sejmu 8 lipca 2014 r., a następnie 15 lipca 2014 r. skierowano je do pierwszego czytania w komisjach: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 28 sierpnia br. komisje przyjęły projekty bez poprawek. Sprawozdanie komisji w sprawie projektu ratyfikującego Konwencję przedstawi posłanka Elżbieta Achinger, natomiast stanowisko dotyczące Protokołu dodatkowego posłanka Ligia Krajewska.

Sejm wysłucha też informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2014 r., kiedy UE przewodniczyła Grecja.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image