crop-r0uu9pLmzaxBdt2_700x295-0.png

Podczas 73. posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchają Informacji premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. O planach poszczególnych resortów mają także mówić kierujący nimi ministrowie.

Trzydniowe obrady rozpoczęły się od ślubowania poselskiego Roberta Jagły.

W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba rozstrzygnęła, że przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Posłowie będą również pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę PE i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in. możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega.

W pierwszym czytaniu Izba będzie pracować nad rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków, których zdrowie i życie są zagrożone. Proponowane rozwiązania mają ich uchronić przed zastraszeniem i odwetem, zapewnić im możliwość prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu. Projektowane przepisy mają też uchronić pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją, czyli ich ponownym skrzywdzeniem. Wprowadzenie takich rozwiązań wynika ponadto z konieczności wdrożenia odpowiednich dyrektyw unijnych.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw będzie kolejnym punktem porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu. Projekt zawiera rozwiązania ułatwiające, przyspieszające i zwiększające bezpieczeństwo spraw wieczystoksięgowych.

Posłowie w pierwszym czytaniu będą pracować nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli.

Sejm zapozna się również z dwoma sprawozdaniami Ministra Sportu i Turystyki z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, za 2012 i 2013 r. Dokumenty zawierają szczegółowe informacje o zadaniach zrealizowanych w ramach polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r.

Izba będzie też pracować w drugim czytaniu nad projektem opracowanym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch poselskich projektów: nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, a także nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W drugim czytaniu Izba zajmie się też rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią sporządzonego w Nowym Jorku 2 kwietnia 2013 r. W projekcie Sejm wyraża zgodę na ratyfikację tego dokumentu przez prezydenta.

Ponadto podczas 73. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.”
Zgodnie ze sprawozdaniem ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań.

Sejm zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem prac posłów będzie również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji.

Izba zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego.
Przedmiotem prac Sejmu będzie również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom będącym w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania.

Izba rozpatrzy także stanowisko Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Ponadto posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami i w pełniejszy sposób wykonuje prawo unijne.

W ostatnim dniu 73. posiedzenia Sejmu ślubowanie złoży nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. Sejm powołał go na to stanowisko - na drugą kadencję - 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia br. decyzję Izby pierwszej zatwierdził Senat.

Izba rozpatrzy także w pierwszym czytaniu przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt nowelizacji uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Projekt uzupełnia zakres działania komisji.

W porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu będzie ponadto rozpatrzenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Sejm zapozna się również z Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2003 r. oraz z harmonogramem prac na rok 2014.

Źródło: wł/sejm.gov


bg Image