crop-VT85401km4Pb4jG_700x295-0.png

Senat rozpoczął zaplanowane na trzy dni posiedzenie. W porządku obrad przewidziane jest wyrażenie zgody przez Izbę na powołanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Senatorowie wysłuchają informacji wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara, a także informacji wiceministra administracji i cyfryzacji Romana Dmowskiego.

Senat na początku posiedzenia minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego 24 lipca 2014 r. Władysława Sidorowicza, senatora VI i VII kadencji, ministra zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i uczestnika obrad Okrągłego Stołu.

Do Senatu powraca przyjęta przez Sejm ustawa o petycjach autorstwa senatorów. Wypełnia ona obowiązek dostosowania ustawodawstwa do przepisów Konstytucji, to jest do określonego w art. 63 obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. W myśl zapisów ustawy, petycje będzie można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Będzie to mogła zrobić osoba fizyczna, ale także związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe czy fundacje. Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać zmiany przepisów, podjęcia rozstrzygnięcia albo innego działania.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja zakłada, że cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Ustawa zwiększa jawność w zamówieniach publicznych - ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu ograniczenia zjawiska tzw. fałszywego udostępniania potencjału, a tym samym podniesienia pewności i jakości zamówień publicznych, ustawa wprowadza instytucję solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego. Zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Pracodawcy będą zobowiązani do kalkulowania kosztorysów w sposób uwzględniający wycenę pracy co najmniej na poziomie płacy minimalnej. Nowelizacja przewiduje waloryzowanie wartości kontraktów - zawartych na okres dłuższy niż rok - w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu. Chodzi m.in. o wzrost płacy minimalnej, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Ustawa zobowiązuje prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do publikowania wykazów praktyk i tworzenia wzorców dokumentów przydatnych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Senat przeprowadzi drugie czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniesiony przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji. Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników, rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, a także pracodawców osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzone zostanie również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wniesiony przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Izba zajmie się ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, przygotowaną przez rząd. Przenosi ona na grunt polski postanowienia unijne w tym zakresie. Efektem proponowanych regulacji ma być poprawa efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu ich certyfikacji energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, wywodzącą się z projektu poselskiego. Nowelizacja przewiduje, że wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zadań. Odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Nie będzie można nałożyć więcej niż jednej kary administracyjnej za naruszenia tego obowiązku w ciągu jednego dnia. Ustawa określa też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o specjalnym podatku węglowodorowym. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego udziału Skarbu Państwa w dochodach z eksploatacji złóż.

Porządek obrad zawiera ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, opracowaną przez rząd. Ma ona na celu wprowadzenie w życie dyrektyw unijnych. Ustawa upraszcza rozliczanie podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych w innych państwach Unii Europejskiej. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju, w którym konsument korzysta z usługi.

W porządku obrad znajduje się też ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, przygotowana przez posłów. PAK będzie realizować zadania w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i wykorzystywania tych badań w rozwoju technologii kosmicznych dla celów przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz dla celów nauki. Będzie to agencja wykonawcza, której podstawowe zasady funkcjonowania są określone w ustawie o finansach publicznych.

Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której projekt przygotował rząd. Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Nowelizacja stwarza starostom podstawę prawną do finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wywodzącą się z projektu poselskiego. Nowelizacja ma na celu usprawnienie funkcjonowania tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagrywania obrazu i dźwięku z sali sądowej.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe, wywodząca się z projektu senackiego. Stanowi ona wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2013 r., w którym TK zakwestionował uregulowanie kwestii podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w rozporządzeniu - bez podstawy prawnej zawartej w ustawie.

Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Nowelizacja uszczelnia obowiązujący system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Zawiera rozwiązania w pełniejszy sposób wykonujące prawo unijne.

Porządek obrad zawiera ustawę o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi 13 stycznia 2013 r. Był to projekt rządowy. Celem ustawy jest zapewnienie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej osobowości prawnej oraz zdolności do czynności prawnych, a także przywilejów o charakterze majątkowym oraz w zakresie prowadzenia oficjalnej korespondencji.

Źródło: senat.gov/wł


bg Image