crop-FARO499vhkb4j7r_700x295-0.png

Senat zbierze się na 59. posiedzeniu w dniach 23 i 24 lipca 2014 r. Senatorowie wysłuchają informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2013 r., a także informacji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera o jej działalności w ub.r.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowaną przez rząd. Nowelizacja ma na celu modyfikację funkcjonowania „zasady jednego okienka” (miejsca składania przez przedsiębiorcę całości dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia działalności). Przewiduje ona m.in. objęcie „zasadą jednego okienka” szerszego niż dotychczas kręgu podmiotów podlegających wpisowi do KRS, zagwarantowanie możliwości faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie pod dokonaniu wpisu do KRS, uproszczenie działania sądów rejestrowych, uproszczenie i zautomatyzowanie procedur nadawania NIP i numeru identyfikacyjnego REGON. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie firmy w 7, a nie ok. 25 dni, jak to było dotychczas – tak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy będą wymieniane między urzędami szybko i bez jego udziału. Nowe przepisy wejdą w życie 1 grudnia 2014 r.

Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Był to poselski projekt Nowelizacja uniemożliwia egzekucję sądową przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dotyczy m.in. przymusowego ściągania podatków, opłat, grzywien i kar pieniężnych. Nowelizacja wynika z potrzeby ujednolicenia przepisów regulujących oba postępowania – cywilne i administracyjne.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przygotowaną przez posłów. Celem nowelizacji jest ułatwienie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej. Do tej pory była ona możliwa tylko wtedy, gdy niewypłacalność dłużnika powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Obecnie sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jedynie gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. Ustawa ma umożliwić osobom w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”, wywodzącą się z projektu poselskiego. Ma ona na celu wydłużenie realizacji programu o dwa lata oraz obniżenie wartości kosztorysowej objętych nim zadań inwestycyjnych.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, opracowaną przez rząd. Nowelizacja ma na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektu poselskiego i rządowego. Jej celem jest utworzenie nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej policji pod nazwą: Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), kierowanej przez komendanta CBŚP, której głównym zadaniem będzie rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Jednostka ta zastąpi obecne Centralne Biuro Śledcze (CBŚ), stanowiące komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji. Komendant CBŚP będzie podlegać komendantowi głównemu policji i na jego wniosek będzie powoływany i odwoływany przez ministra spraw wewnętrznych. Projekt ustawy ma także na celu zwiększenie efektywności prowadzenia przez policję poszukiwań osób zaginionych.

W porządku obrad znajduje się pięć ustaw ratyfikacyjnych przygotowanych przez rząd. Jest wśród nich ustawa o ratyfikacji podpisanego w Abu Zabi 11 grudnia 2013 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r. Protokół dostosowuje obecnie obowiązującą umowę do aktualnych standardów wynikających z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Następna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie 25 listopada 2013 r. Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Bermudami. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Bermudów z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie 28 listopada 2013 r. Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Brytyjskich Wysp Dziewiczych z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Porządek obrad zawiera też ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie 29 listopada 2013 r. Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Kajmanami. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Kajmanów z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Następnie omawiana będzie ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku 9 lipca 2010 r. Umowa miedzyrządowa zastąpi porozumienie między polskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a chorwackim MSW o współpracy w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw, podpisane w 1994 r. Reguluje ona kwestie współpracy szczególnie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Poszerza katalog form współpracy m.in. o możliwość organizowania wspólnych patroli oraz wspólnych grup roboczych.

Źródło: senat.gov/wł


bg Image