crop-KxA720L68tP5ol8_700x295-0.png

Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie - ostatnie przed wakacyjną przerwą. Obrady zaczęły się od uczczenia chwilą ciszy osób, które zginęły w obwodzie donieckim na Ukrainie wskutek zestrzelenia 17 lipca 2014 r. samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych. W porządku obrad jest m.in. głosowanie nad ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Posłowie rozpatrzą także sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r.
Pierwsza z propozycji wchodzących w skład tzw. pakietu kolejkowego to projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Kolejne zaproponowane rozwiązania zwiększają uprawnienia pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. W pakiecie kolejowym jest też projekt nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.
Kolejnym punktem porządku obrad będzie drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt dotyczy zmiany przepisów dotyczących sankcjonowania naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi a także zmiany zasad zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych.

Izba rozpatrzy ponadto w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania instytucji tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagrywania obrazu i dźwięku z sali sądowej. Posłowie proponują modyfikację przepisów dotyczących udostępniania informacji o sprawach. Dokumenty zawierające informacje o sprawie, w tym treść protokołów i pism będą także udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli drogą elektroniczną. Ponadto strony będą mogły otrzymać – co do zasady – z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. Posłowie proponują ponadto, by przewodniczący mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji całości lub części protokołu sporządzonego w formie nagrania przebiegu rozprawy. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które zażądają jego doręczenia, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia.

W porządku bieżącego posiedzenia jest także dyskusja nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zaproponowanie zachowania osobowości prawnej PFRON oraz jego organów, tj. zarządu i rady nadzorczej. Wnioskodawcy argumentują, że zmiany te pomogą utrzymać stabilny i silny system zarządzania środkami Funduszu. Ewentualne przyjęcie projektu oznaczałoby odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. W projekcie znalazł się też przepis zwalniający z podatku CIT dochody Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W porządku obrad znalazła się ponadto poselska propozycja projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Przedstawiony projekt to tzw. Pakiet startowy, czyli system zachęt finansowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt przewiduje tzw. „wakacje ubezpieczeniowe” oraz „kredyt podatkowy” w pierwszym okresie po zarejestrowaniu firmy. Proponowane „wakacje ubezpieczeniowe” polegają na zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w okresie pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności firmy. Ponadto, po upływie półrocznych „wakacji ubezpieczeniowych”, przedsiębiorcy będą mogli opłacać przez dwa lata składki o podstawie wymiaru obniżonej do 20 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei „kredyt podatkowy” będzie zwalniał przedsiębiorców z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z projektem, „kredyt podatkowy” będzie można zastosować już w momencie uruchomienia działalności i korzystać z niego przez pełne 2 lata podatkowe. Przedsiębiorcy będą też mogli rozliczyć w pełnej wysokości poniesioną w tym okresie stratę podatkową, czyli sytuację, w której koszty uzyskania przychodu były wyższe od samych przychodów.

Posłowie zajmą się ponadto w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zdaniem wnioskodawców projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk realizujących tę ustawę: samorządów, organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny. Projekt zajmuje się m.in. finansowaniem pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, kierowanych tam wyrokami sądów. Projekt stwarza starostom podstawę prawną do finansowania takich pobytów. Ustawa zajmuje się także m.in. zagadnieniem rozdzielania małoletnich matek, przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, od ich nowonarodzonych dzieci. Zmianie ma ulec liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające współpracę pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym. Projekt nakłada także zadania kontrolne na samorząd wojewódzki nad systemem sprawowania pieczy zastępczej. Projekt wpłynął do Sejmu inicjatywy grupy posłów KP PO i KP PSL.

Kolejnym punktem 72. posiedzenia Sejmu będzie trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Posłowie będą pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który zaostrza odpowiedzialność karną kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz uwzględniać zadośćuczynienie ofiarom wypadków.

W pierwszym czytaniu Sejm zajmie się ponadto rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt dotyczy dostosowania przyjętych w Polsce rozwiązań prawych do standardów prawodawczych rynku energii odnawialnej obowiązujących w innych wiodących krajach UE i ma na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych.

W porządku dziennym znalazło się także rozpatrzenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt dotyczy poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej, m.in. poprzez uproszczenie regulacji, redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości oraaz wsparcie inwestycji oraz podniesienie.

Posłowie będą również pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy usprawnienia (zoptymalizowania) procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotami niepełniącymi funkcji płatnika w tym podatku obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych; wdrożenie rozwiązań przyczyni się do budowy elektronicznej administracji podatkowej oraz do zapewnienia sprawnej automatycznej wymiany informacji podatkowych, a także do poprawy poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych przez interesariuszy rozliczeń podatkowych.

W porządku obrad będzie też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt dotyczy realizacji wyroku TK z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt. P 11/12) i umożliwienia obywatelom polskim i cudzoziemcom i ich rodzinom pobierania renty socjalnej, mimo czasowego przebywania poza granicami Polski.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie trwałych i przejrzystych regulacji, mających zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów. Chodzi też o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin - gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej - między państwem a przedsiębiorcami.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków to kolejny punkt porządku dziennego 72. posiedzenia Sejmu. W projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania, które zapewnią wdrożenie postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach.

W porządku obrad znalazło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Proponowane rozwiązania mają zastąpić obowiązującą ustawę z 1986 r. Większość przepisów wymaga modyfikacji ze względu na zmiany społeczno-prawne oraz postęp technologiczny. Najważniejsze regulacje nowej ustawy to elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. Celem projektu jest wyrażenie przez Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta przedmiotowej Umowy.

Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie kolejnym punktem porządku obrad 72. posiedzenia Sejmu. projekt dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego; zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych opartych na ustawie oraz regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo atomowe. Projekt przenosi z rozporządzenia do ustawy regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych stosowanych przez jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki.

Sejm wysłucha sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2013 r. wraz z analizą NIK dotyczącą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. Komisja finansów publicznych wnioskuje o udzielenie rządowi absolutorium. Sprawozdania z działalności za ubiegły rok przedstawią ponadto: prezes NBP Marek Belka oraz szef NIK Krzysztof Kwiatkowski. Coroczne sprawozdanie z działalności NBP zawiera informacje o polityce pieniężnej, działaniach na rzecz stabilności systemu finansowego, zarządzaniu rezerwami dewizowymi czy działalności badawczej.

Izba zapozna się także z rządowym dokumentem: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2013 r.”. W Informacji zaprezentowano m.in. lokalizację i stopień zagospodarowania każdej ze stref, efekty ich funkcjonowania z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału.

Posłowie zapoznają się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem komisji.

Rozpatrzy również Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 wraz ze stanowiskiem komisji. Ponadto, posłowie rozpatrzą kandydaturę Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko GIODO. Obecna kadencja upływa 4 sierpnia 2014 r.

Izba zajmie się także Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej). Dokument podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji greckiej oraz jej znaczenie dla interesów Polski w Unii Europejskiej. Opisuje też zaangażowanie naszego kraju w prace UE w tym okresie.

Posłom zostanie również przedstawiona informacja Prokuratora Generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy Prokuratury wobec posła PSL Jana Burego.

wł/pap/sejm.gov.pl
Foto: R.Zambrzycki


bg Image