crop-4IEe0vOs2Y0v3cF_700x295-0.png

Podczas 71. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. wnioskiem dotyczącym tzw. konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu oraz wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności Ministrowi Spraw Wewnętrznych. W porządku obrad jest też projekt noweli Prawa o szkolnictwie wyższym.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie, zapewnienia lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni, dostosowania funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego oraz doprecyzowania niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przeprowadzonej w 2011 r.

Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach. Projekt uszczelnia obowiązujący system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Zawiera także rozwiązania w pełniejszy sposób wykonujące prawo unijne. Zgodnie z projektem firmy wprowadzające na rynek baterie lub akumulatory będą zobowiązane do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Projekt upraszcza wymaganą przepisami treść wpisów w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu.
Podczas 71. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą także Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 r. wraz z Aneksem pt. Media publiczne oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 r. Dokument zawiera informacje o sposobie wykonania ustawowych zadań KRRiT, w tym dotyczących postępowań koncesyjnych.
Posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej.
W pierwszym czytaniu Sejm zajmie się ponadto rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa a przez to obniżenie poziomu długu publicznego i minimalizowania kosztów jego obsługi poprzez rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów na kolejne jednostki sektora finansów publicznych.
Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 to kolejny punkt, którym zajmą się posłowie podczas 71. posiedzenia Izby.
Posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. projekt dotyczy usprawnienia postępowania dyscyplinarnego adwokatów oraz radców prawnych m.in. przez nadanie rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu statusu organów oraz określenia ich zadań, usprawnienia doręczania korespondencji w toku postępowania dyscyplinarnego, wyartykułowania zasady prawdy materialnej oraz zasady inkwizycyjności postępowania dyscyplinarnego.
Izba rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wdrażają część przepisów dyrektywy 2009/30/WE. Projekt ten wprowadzenia szereg zmian w zakresie: ustanowienia obowiązku monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej stosowanej w transporcie, umożliwienia wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu lub do 22% objętościowo eteru, określenia obowiązku umieszczenia na stacjach paliwowych informacji dotyczącej zawartości dodatków metalicznych w benzynach silnikowych oraz określenia wymagań jakościowych dla paliw stosowanych w silnikach wykorzystywanych do napędu rekreacyjnych jednostek pływających.
Posłowie będą także pracować nad senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania legislacyjne transponują podstawowe zapisy i cele dyrektywy IED do prawa krajowego. Projekt ustawy ujednolica i konsoliduje obowiązujące przepisy wspólnotowe w zakresie emisji instalacji przemysłowych do środowiska.
Rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt porządku obrad 71. posiedzenia Sejmu. Projekt dotyczy zapewnienia narzędzi racjonalnego gospodarowania przez państwo złożami węglowodorów w skali całego kraju.
projekt dotyczy wprowadzenia możliwości głosowania korespondencyjnego a także udogodnień dla osób niepełnosprawnych; możliwości zmiany przez wójta umiejscowienia lokalu wyborczego w nadzwyczajnych okolicznościach, zmian w zakresie finansowania komitetów wyborczych i środków prowadzenia kampanii wyborczej, likwidacji instytucji zaświadczenia z PKW o rejestracji list kandydatów, bez konieczności zbierania podpisów, uproszczenia regulacji dot. skutków łączenia mandatów i jednoczesnego kandydowania oraz obsadzania miejsc po zmarłych kandydatach.
Sejm zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości głosowania korespondencyjnego a także udogodnień dla osób niepełnosprawnych; możliwości zmiany przez wójta umiejscowienia lokalu wyborczego w nadzwyczajnych okolicznościach, zmian w zakresie finansowania komitetów wyborczych i środków prowadzenia kampanii wyborczej, likwidacji instytucji zaświadczenia z PKW o rejestracji list kandydatów, bez konieczności zbierania podpisów, uproszczenia regulacji dot. skutków łączenia mandatów i jednoczesnego kandydowania oraz obsadzania miejsc po zmarłych kandydatach. Projekt ustawy został złożony przez klub Parlamentarny PO.
W porządku obrad będzie też rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. projekt dotyczy skrócenia czasu trwania aplikacji sędziowskiej z 48 do 30 miesięcy poprzez zniesienie stażu referendarskiego jako elementu aplikacji.

wł/sejm.gov.pl


bg Image