crop-0gQ01ls7JT2f90K_700x295-0.png

Nowelizacja Kodeksu wyborczego rozszerzająca możliwość głosowania korespondencyjnego oraz ustawa ułatwiająca wydobycie gazu z łupków - to niektóre tematy rozpoczętego dziś, dwudniowego posiedzenia Senatu.

Senatorowie zajmą się ustawami uchwalonymi na początku czerwca przez Sejm. W porządku posiedzenia jest nowelizacja kodeksu wyborczego, która zakłada m.in., że wszyscy wyborcy, a nie tylko wyborcy niepełnosprawni, będą mogli oddać głos korespondencyjnie. Zmiany dotyczą wyborów prezydenckich, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory głosować korespondencyjnie mogli w kraju jedynie wyborcy niepełnosprawni, a za granicą - wszyscy wyborcy.

W porządku obrad Senatu jest też pakiet ustaw energetycznych. Uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego dotyczy wydobycia gazu z łupków. Przewiduje uproszczenie procedury przyznawania koncesji dla firm poszukujących i wydobywających to paliwo. W ocenie rządu nowe prawo przyspieszy prace nad poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. Przyjęte przez Sejm przepisy przewidują, że badania geofizyczne będzie można prowadzić na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o koncesję. Nowela wprowadza też - zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji - jedną koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Wydobycie na części obszaru objętego koncesją będzie można zacząć przed zakończeniem poszukiwań w innej części. Zachowane zostaną jednocześnie prawa nabyte dotychczasowych koncesjonariuszy.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wprowadza ona obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej w transporcie, zgodnie z przepisami dyrektywy UE. Obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będzie realizowany przez wprowadzenie tzw. Narodowych Celów Redukcyjnych (NCR) oraz określenie zasad monitorowania emisji. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji NCR ma być Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Celem nowelizacji ustawy Prawo o ochronie środowiska, którą również będzie omawiał Senat, jest ograniczanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.

Senatorowie zajmą się ponadto pakietem ustaw leśnych, m.in. ustawą o lasach, zmieniającą tryb nawiązywania stosunku pracy, jeśli chodzi o zastępców nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru i leśniczego. Z kolei nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma na celu zniesienie obowiązku uzyskiwania zgody ministra rolnictwa na przeznaczenie użytków rolnych klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli ich obszar nie przekracza 0,5 ha.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Zrównuje ona zasady rozliczania czasu pracy cywilnych pracowników wojska z żołnierzami zawodowymi w polskich kontyngentach wojskowych w strefie działań wojennych.

W porządku obrad Senatu jest też ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej. Ustala ona, że Znak Polski Walczącej jest dobrem ogólnonarodowym, podlegającym ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W porządku obrad Senatu są też dwie nowelizacje ustawy o Sądzie Najwyższym - prezydencka i parlamentarna, dotyczące m.in. przechodzenia sędziów w stan spoczynku. W środę rozszerzono porządek obrad o ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Pierwsza z nich, wywodząca się z projektu prezydenckiego, podnosi górną granicę wieku, w którym sędzia Sądu Najwyższego przechodziłby w stan spoczynku - z dotychczasowych 70 do 72 lat. Celem drugiej nowelizacji tej ustawy jest uzupełnienie luki w przepisach dotyczących postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia oraz zapewnienie gwarancji proceduralnych umożliwiających łagodzenie konsekwencji wytyku dla sędziów zasiadających w składzie sądu, którego orzeczenie jest przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym. Tym samym nowelizacja realizuje dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image