crop-759roG0a2k8huK0_700x295-0.png

W środę po godz. 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie; zajmie się m.in. ustawą wprowadzające bezpłatne podręczniki oraz ustawą gwarantującą zaległe wypłaty firmom, które poniosły straty przy budowie autostrad.
Na początku posiedzenia głos zabrał szef MSZ Radosław Sikorski, który przedstawia senatorom informację nt. polityki wobec Polonii.

Senat zajmie się także m.in. uchwaloną pod koniec maja przez Sejm ustawą o oświacie, wprowadzającą bezpłatny podręcznik. Ustawa przewiduje, że we wrześniu 2014 r. darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III, a od 2017 r. wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. Dodatkowo w 2014 r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych.

Nowelizacja przewiduje, że od 2015 r. szkoły podstawowe i gimnazja będą otrzymywać środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla starszych uczniów. W 2015 r. środki będą przeznaczone na podręczniki dla uczniów klas IV podstawówek i I klas gimnazjów; w 2016 r. - na podręczniki dla klas V podstawówek i klas II gimnazjów, a w 2017 - na podręczniki dla klas VI podstawówek i klas III gimnazjów.

O wyborze podręczników dla uczniów nie będzie jak dotąd decydował nauczyciel, ale zespół nauczycieli uczących danego przedmiotu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Senat zajmie się także nowelizacją tzw. specustawy drogowej z 2012 roku. Celem ustawy jest aby na podstawie zmienionych przepisów, nie tylko mikro, małe i średnie, ale również duże firmy (jako podwykonawcy), mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności. Prawo do tego będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Senatorowie mają także omówić nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt eliminuje niezgodny z Konstytucją przepis, który uzależnia zastosowanie skróconego czasy pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis traci moc obowiązującą z dniem 10 lipca 2014 r.

W planie posiedzenia Senatu jest także nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do ruchu, a także nowelizacja Prawa energetycznego, która rozdziela obrót hurtowy i detaliczny na rynku gazu.

Senatorowie zajmą się również nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zakłada ona, że pracownicy upadłych firm będą chronieni, gdy zagraniczny sąd wszczął postępowanie upadłościowe, a ponowne postępowanie ogłosił sąd w Polsce. Do tej pory nie mieli oni takiej ochrony.

Senatorowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego projekt wprowadza nowe, spełniające wymogi konstytucyjne, regulacje dotyczące ustalania i pobierania opłat za udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. Nowe przepisy nakładają na Głównego Geodetę Kraju obowiązek opracowania wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i nadzorowania jej przebiegu. Ponadto nowelizacja usprawnia realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Zaproponowano także nową definicję „prac geodezyjnych” a niektóre definicje doprecyzowano. Nowe przepisy dopuszczają współdziałanie – merytoryczne i finansowe – marszałków województw z Głównym Geodetą Kraju w tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych, gdzie części tych opracowań finansować będzie samorząd województwa, jeżeli będzie zainteresowany przyspieszeniem prac. Zgodnie z nowymi regulacjami, Główny Geodeta Kraju będzie współpracować z Ministrem Obrony Narodowej przy realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa.

Inicjatywą legislacyjną Senatu w porządku obrad jest nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, dostosowująca prawo do werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. Projekt wprowadza możliwość zaskarżenia odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym i w sprawach o wykroczenia.

wł/pap


bg Image