crop-759roG0a2k8huK0_700x295-0.png

Przepisy dotyczące darmowych leków dla seniorów oraz rozpatrzenie nowelizacji ustawy umożliwiającej prowadzenie lekkich motocykli osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B - to niektóre z tematów rozpoczętego w czwartek po godz. 11., zaplanowanego na dwa dni, posiedzenia Senatu.

Senatorowie rozpatrzą przygotowany przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane osób pobierających najniższą emeryturę lub rentę, które ukończyły 75. rok życia. 
W uzasadnieniu napisano, że dotyczyłoby to ok. 108 tys. osób, a koszty z tym związane wyniosłyby ok. 214 mln zł rocznie. Zmian nie popiera resort zdrowia, którego zdaniem byłyby problemy z weryfikacją uprawnionych do bezpłatnych leków. 
Inna własna inicjatywa Senatu, która ma być omawiana na obecnym posiedzeniu, to zmiana statusu Krzyża Wolności i Solidarności oraz zmiana zasad jego nadawania.

Senat rozpatrzy także nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Zakłada, że osoby posiadające co najmniej od trzech lat prawo jazdy kategorii B będą mogły jeździć motocyklami z automatyczną skrzynią biegów, o pojemności do 125 centymetrów sześciennych. Obecnie, bez dodatkowego egzaminu, osoby mające prawo jazdy kategorii B mogą jeździć małymi jednośladami, czyli motorowerami i skuterami (o pojemności maksymalnej 50 cm sześciennych).

Nowelizacja - autorstwa sejmowej komisji infrastruktury - ma ponadto, w intencji jej autorów, rozwiązać problem z brakiem merytorycznego nadzoru państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych zadawanych podczas części teoretycznej egzaminu. Przywraca odpowiedzialność merytoryczną ministra nadzorującego transport za treści zawarte w pytaniach egzaminacyjnych. Pytania, które będzie układać specjalna komisja, mają być jawne i ogólnodostępne. Zniesiony ma zostać obowiązek uczestniczenia w prowadzonych przez ośrodki szkolenia kierowców kursach teoretycznych przygotowujących do egzaminu.

Senatorowie omówią także nowelizację ustawy o finansach publicznych, obniżającą progi relacji państwowego długu publicznego do PKB. Obniżenie progów ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej. Ponadto w ustawie doprecyzowano kwestię dokonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zmian budżetu ustalonego zastępczo przez regionalną izbę obrachunkową.

Senat rozpatrzy także nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostosowującą przepisy prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony obywateli państw trzecich oraz ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, zakładającą że przedsiębiorcy nie będą musieli metkować każdej sztuki towaru, który mają w swojej ofercie.

W porządku obrad jest kilka senackich propozycji dostosowujących prawo do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy to projektu nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (określenie nowych zasad liczenia terminów skarg kasacyjnych), projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (doprecyzowanie zasad zarządzania sądami, nowe uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa), a także projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (nowe zasady przyznawania numerów identyfikacyjnych, dających prawo do ubiegania się o płatności w ramach wspólnej polityki rolnej UE). 
Senatorowie wysłuchają także informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku.

wł/pap


bg Image