crop-IkC0yC2mmSE4w8i_700x295-0.png

Sejm, który po godz. 9 rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o systemie oświaty, projektem ustawy ws. uboju rytualnego i prezydencką propozycją zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ta propozycja jest kolejnym etapem wdrażania projektu „darmowy podręcznik”. Umożliwia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostęp do bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Projekt nakłada na ministra edukacji obowiązek wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć za zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III. Podręcznik ten nie będzie obowiązkowy. Uczniowie będą mogli korzystać z innego, jeżeli jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę.

Kolejnym punktem porządku obrad 68. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Projekt upraszcza sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Celem jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Projekt wdraża uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE.

Sejm zajmie się także w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Projekt zrównuje zasady rozliczania czasu pracy cywilnych pracowników wojska oraz czasu służby żołnierzy zawodowych w polskich kontyngentach wojskowych za granicą w strefie działań wojennych.

Sejm rozstrzygnie również w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., kwestionujący upoważnienie do określenia w rozporządzeniu, a nie w ustawie, opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sejm rozpatrzy też w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Celem proponowanej nowelizacji jest umożliwienie przeprowadzenia prawnego rozdziału hurtowego i detalicznego obrotu energią przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w sposób jak najmniej uciążliwy dla detalicznych klientów przedsiębiorstwa. Projekt wpłynął do Sejmu 30 kwietnia 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP Platforma Obywatelska.

Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Zgodnie z projektem, nie tylko mikro, małe i średnie, ale również duże firmy - jako podwykonawcy - będą mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności. Prawo do tego będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, udzielonego przez GDDKiA – jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za wykonane i odebrane roboty budowlane. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Mirosław Pluta.

Posłowie będą pracować w trzecim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw. Projekt uzupełnia regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków niektórych samorządów zawodowych w sposób zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 r. TK za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał brak możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę członków danego samorządu zawodowego osobie z niej skreślonej z powodów dyscyplinarnych. Proponowane przepisy dotyczą samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych, lekarzy weterynarii, notariuszy, farmaceutów, komorników sądowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rzeczników patentowych, diagnostów laboratoryjnych. Sprawozdanie przedstawi poseł Borys Budka.

Sejm będzie też pracować projektami nowelizacji Kodeksu wyborczego.

W drugim czytaniu posłowie rozpatrzą projekt wniesiony przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska, który m.in. wprowadza ułatwienia dla wyborców. Projekt rozszerza możliwość głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców. Obecnie taką możliwość mają tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą.

Kolejny przygotowany przez grupę posłów KP PO projekt dotyczący Kodeksu wyborczego, dostosowuje go do wymogów Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o tryb wygaszania mandatu wójta z powodu trwałej niezdolności do sprawowania urzędu. Projekt uzasadni poseł Witold Pahl.

W drugim czytaniu Izba będzie pracować nad senackim projektem nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Celem proponowanej nowelizacji jest wzmocnienie ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny.

Izba rozpatrzy także w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy chcą dodać do ustawy zasadniczej art. 74a w rozdziale II, poświęconym ochronie środowiska i bezpieczeństwu ekologicznemu. Autorzy projektu proponują, aby lasy państwowe podlegały szczególnej ochronie oraz stanowiły dobro wspólne. Zgodnie z projektem lasy państwowe nie będą mogły podlegać przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Ponadto posłowie zajmą się w pierwszym czytaniu prezydenckim projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przywraca instytucję asesora sądowego (w nowym kształcie), zniesioną w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r. TK zakwestionował powoływanie asesorów przez przedstawiciela władzy wykonawczej - ministra sprawiedliwości. Projekt zakłada, że asesorów sądowych, tak jak sędziów, będzie powoływać prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o zapewnienie asesorom niezależności od organów administracji rządowej.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt będzie kolejnym punktem 68. posiedzenia Sejmu. Projekt dopuszcza ubój według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne – tzw. ubój rytualny bez ogłuszania zwierząt. Warunkiem jest przeprowadzenie tego rodzaju uboju w rzeźni. W przeciwnym razie za zabijanie, uśmiercanie i ubój bez ogłuszenia będzie grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Jednocześnie projekt zakazuje stosowania podczas uboju rytualnego systemów krępujących bydło przez umieszczenie w położeniu odwrotnym (tzw. klatki obrotowej).

wł/pap

Foto: PAP


bg Image