crop-Sqk8m5u85p7Fu37_700x295-0.png

Senat zebrał się na 53. posiedzeniu. Minutą ciszy senatorowie uczcili pamięć zmarłego w czwartek rano wybitnego poety i dramaturga Tadeusza Różewicza.

Następnie Izba podjęła uchwałę w sprawie uczczenia błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji. Przygotowana przez grupę senatorów uchwała głosi m.in. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich radosnym i solidarnym świętem, a także zachętą do głębszego poznania Jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz podejmowania i kontynuowania dzieła tego wybitnego Polaka. Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich członków narodowej wspólnoty o godne uczczenie tego wydarzenia”.

Senatorowie podjęli również wniesioną przez senacką Komisję Spraw Zagranicznych uchwałę w stulecie urodzin Jana Karskiego, przypadające w 2014 r. „Jan Karski, symbol moralności w polityce, uznawał bierność wolnego świata wobec Zagłady Żydów za +drugi grzech pierworodny+ ludzkości. Swoim życiem świadczył przeciwko przemocy, aktom dyskryminacji, poniżania i brutalności, które uznawał za podstawowe przyczyny wszelkich zbrodni przeciwko innemu, czystek etnicznych i ludobójstwa” – czytamy w uchwale. W Roku Jana Karskiego Senat   oddaje hołd temu „wybitnemu patriocie, moralnemu Człowiekowi w niemoralnych czasach, którego stawia za wzór obywatelskiej odpowiedzialności i zaangażowania”.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki.  Ustawa pozwala na jazdę na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowę dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Nowelizacja proponuje, aby zakazy zawarte w Prawie wodnym nie dotyczyły budowy dróg rowerowych oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. Szlaki rowerowe nie powstaną jednak w miejscach, gdzie taka inwestycja będzie mogła spowodować pogorszenie stanu środowiska lub wpłynie na zwiększenie zagrożenia powodziowego. W sytuacjach, gdy zagrożona będzie szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, zarządca wału będzie mógł wprowadzić czasowy zakaz poruszania się po takich obiektach.

Senat będzie debatować nad ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, której projekt przygotował rząd. Jej celem jest deregulacja bądź całkowita dereglamentacja dziewięciu zawodów rynku finansowego, podlegających Ministerstwu Finansów, oraz 82 zawodów technicznych, pozostających w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy o odpadach, wywodzącą się z projektu poselskiego. Zaproponowane zmiany zmierzają do tego, aby zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, jak również sama decyzja o zamknięciu składowiska odpadów mogły być zmieniane w zakresie: technicznego sposobu zamknięcia składowiska, harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska oraz sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem. W przypadku niektórych składowisk prace rekultywacyjne nie są  wykonywane terminowo, a zaktualizowanie harmonogramów rekultywacji jest warunkiem koniecznym, aby było możliwe skorzystanie ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dokończenie lub przeprowadzenie prac rekultywacyjnych. Konieczne jest więc umożliwienie właściwym organom zmiany decyzji we wskazanym w nowelizacji zakresie. Organem właściwym do zmiany tych decyzji jest marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska. Nowe prawo pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzystać z pieniędzy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ich zamknięcie i rekultywację. Po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej wiele składowisk nie uzyskało statusu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, co oznacza, że nie mogą odbierać odpadów, a zatem powinny być zamknięte i zrekultywowane. Ponad 200 składowisk nie przygotowało do tej pory procedury zamknięcia i rekultywacji. Nowelizacja ma im to umożliwić.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw, której projekt został przygotowany przez rząd. Nowelizacja wdraża do polskiego prawa dyrektywę unijną ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Za gospodarowanie tymi substancjami ostateczną odpowiedzialność ma ponosić państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym je wytworzono. W ustawie przede wszystkim określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla składowisk odpadów promieniotwórczych. Ponadto ustawa określa dodatkowe kompetencje Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie  wydawania zezwoleń na budowę, eksploatację i zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Był to projekt rządowy, mający na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. Nowelizacja zmienia mechanizm wypłaty świadczeń wstrzymanych w przypadku niemożności ich doręczenia z przyczyn nieleżących po stronie organu emerytalnego. W przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy stosowane będzie rozwiązanie analogiczne do tego, jakie zostało przewidziane w powszechnym systemie emerytalnym, a mianowicie. wznowienie wypłaty świadczenia zawieszonego z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego obejmuje nie tylko okres od miesiąca, za który zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Źródło: senat.gov/wł

bg Image