2014-04-23-16434.png

W środę po godz. 9 Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złożyła Irena Tomaszak-Zesiuk. W ławach poselskich zastąpi posłankę Krystynę Poślednią, która na początku kwietnia zmarła w wieku 57 lat po ciężkiej chorobie.

Izba rozpatrzy w drugim czytaniu projekt uchwały w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego. Projekt uchwały przypomina, że w kwietniu mija 10 lat od jego śmierci. Z tej okazji Sejm oddaje hołd i czci pamięć „wielkiego artysty i zasłużonego dla ojczyzny Polaka”. Sejm wyraża też przekonanie o „niezwykłej roli tego wybitnego poety w polskiej kulturze i Jego szczególnym udziale w kształtowaniu marzeń wolnościowych”. Projekt wpłynął do Sejmu, jako inicjatywa uchwałodawcza grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu projekt zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawie o działach administracji rządowej, który wpłynął do Sejmu jako inicjatywa grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Projekt rozszerza obecnie obowiązujące przepisy o regulacje dotyczące integracji obywatelskiej i społecznej osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy projekt, nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zmienia zasady zakupu mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Projekt również wpłynął do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska.

W czwartek posłowie będą też debatować nad przyjętym w ubiegłym tygodniu przez rząd projektem nowelizacji ustawy o oświacie, który umożliwi wprowadzenie darmowego podręcznika dla uczniów. Projekt zakłada m.in., że we wrześniu tego roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Podręcznik dla klas I-III ma pozostawać własnością szkoły i być wypożyczany uczniom. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowano już pierwszą część podręcznika "Nasz Elementarz" dla pierwszoklasistów.

Sejm zajmie się także w pierwszym czytaniu poselskim projektem ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA, od angielskiego tłumaczenia nazwy Polish Space Agency). W myśl projektu POLSA będzie realizowała zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. POLSA ma m.in. koordynować polską politykę kosmiczną, nadzorować realizację programów międzynarodowych, podejmować oraz wspierać działania na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej a także wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z projektem agencja będzie podlegać premierowi. Szef rządu będzie też powoływał jej prezesa, a organem nadzorczym i doradczym agencji będzie rada. W jej skład wejdzie dziewięciu przedstawicieli administracji rządowej oraz po czterech przedstawicieli nauki i przemysłu o uznanych osiągnięciach. Projekt przewiduje, że agencja będzie miała siedzibę w Warszawie. Będzie też mogła tworzyć oddziały terenowe. Jest on ponadpartyjną inicjatywą poselską.

W porządku prac Izby znajdą się dwa rządowe projekty związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, rozpatrywane w drugim czytaniu. Pierwszy z nich przewiduje zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią szybszą budowę terminalu. Uproszczone mają być m.in. procedury uzyskiwania zezwoleń administracyjnych oraz pozyskiwania gruntów niezbędnych do budowy gazoportu. Drugi to projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wdraża postanowienia dyrektywy Rady 2009/119/WE nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych. Przyjęte rozwiązania mają poprawić konkurencyjność polskiego sektora naftowego przez zmianę podziału obciążeń, związanych z funkcjonowaniem systemu zapasów, między sektorem naftowym oraz organami publicznymi.

Przedmiotem prac posłów będzie także rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza do polskiego prawa postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wdraża także inne unijne przepisy dotyczące gospodarki wodnej - dyrektywy: powodziową, o wodach podziemnych, ściekową, OOŚ (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), ptasią i siedliskową. Oraz drugie czytanie rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług to kolejny punkt 66. posiedzenia Sejmu.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja ma charakter porządkujący i likwiduje Radę ds. Autostrad oraz Państwową Radę Nieruchomości.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych to kolejny punkt posiedzenia Izby. Projekt wprowadza jednolite wzory wniosków (przygotowanych w formie dokumentów elektronicznych) w niektórych procedurach administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Celem zmian jest przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.
Posłowie rozstrzygną także o losach poprawek Senatu do pięciu ustaw.

Źródło: wł/sejm.gov/PAP
Foto: Krzysztof Białoskórski

bg Image